Kursa kods LauZ5145

Kredītpunkti 5

Cūku audzēšana

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

Kursa anotācija

Cūku selekcija un tās realizācijas metodes, kvantitatīvās un kvalitatīvās pazīmes, to novērtēšana, mātes un tēva šķirņu pilnveidošana tīraudzēšanā un izmantošana hibridizācijas procesā. Vaislas cūku ciltsvērtības noteikšana un ražotspēju pārbaude. Audzēšanas programmu izstrāde un realizācija. Cūku turēšanas un ēdināšanas zinātniskie aspekti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss dod zināšanas par selekcijas metodēm, mātes un tēva šķirņu pilnveidošanu, ciltsvērtības noteikšanu un audzēšanas programmām, turēšanas un ēdināšanas zinātniski pamatotām tehnoloģijām. Sekmīgi nokārtots eksāmens. Studenti iegūs prasmi izvērtēt cūku selekcijas metodes, noteikt vaislas cūku ciltsvērtību, izstrādāt audzēšanas programmas un tās realizēt, izvēlēties labākās cūku turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas. Sekmīgi nokārtoti praktiskie darbi un semināri. Studenti būs kompetenti patstāvīgi veikt pētījumus, padziļināti analizēt zinātnisko literatūru, publiski diskutēt un radoši veikt darbu cūku audzēšanā. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cūku kvantitatīvas un kvalitatīvās pazīmes.
2. Pazīmju novērtēšanas metodes. Pazīmju novērtēšana- praktiskie darbi 4h.
3. Cūku individuālās ražotspējas. Ražotspējas uzskaite- praktiskie darbi 4 h.
4. Sivēnmāšu reprodukcijas rādītāji. Rādītāju analīze- praktiskie darbi 4h.
5. Gaļas kvalitāti raksturojošās pazīmes. Gaļas kvalitātes novērtēšana- praktiskie darbi 4h.
6. Ķermeņa uzbūves pazīmes. Eksterjera novērtēšanas metodes.
1. seminārs. Cūku kvantitatīvas un kvalitatīvās pazīmes, to novērtēšana 4 h.
7. Cūku ēdināšanas tehnoloģijas. Cūku ēdināšanas analīze-praktiskie darbi 4h.
8. Cūku turēšanas veidi.
9. Cūku labturība.
2.seminārs. Cūku ēdināšanas un turēšanas zinātniskie aspekti 4 h.
10. Cūku “mātes” šķirņu produktīvās un reproduktīvās īpašības. Praktiskie darbi 4 h.
11. Lielās baltās, Jorkšīras cūku šķirnes nozīme Latvijas cūkkopībā.
12. Landrases šķirnes selekcija un izmantošana mātes formu veidošanai.
13. Cūku “tēva” šķirnes. Terminālo kuiļu veidošana un izmantošana.
3. seminārs. Cūku šķirņu veidošana un izmantošana 4 h
14. Audzēšanas metodes un programmas cūkkopībā.
15. Cūku ciltsvērtība.
16. Selekcijas indeksu lietošanas pieredze citās valstīs un tās izmantošana perspektīvas Latvijā. “BLUP” metodes izmantošana vaislas cūku vērtēšanā.
4.seminārs. Cūku vērtēšana un selekcija 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi, ieskaitīti semināri, sekmīgi nokārtots nobeiguma eksāmens..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē zinātnisko un populārzinātnisko literatūru un gatavojas prezentācijām semināros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Sagatavotas mutiskas prezentācijas par semināru tēmām, un tās prezentētas. Bez semināru un praktisko darbu izpildes, nevar kārtot rakstisku eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Bērziņa Z., Kairiša D., Laurs A., Priekulis J., Štrausa S.,Veģe A. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Jelgava, 2003. 198 lpp.
2.Whittemore C.T., Kyriazakis I. Whittemore's science and practice of pig production. 3rd. edition. Blackwell Publishing Ltd, U.K., 2006. 659 p.
3. Vernon P.R., Forwel R., Baxter S, Smith B. The Growing and Finishing Pig: Improwing Efficiency. United Kingdom: Farming Press, 1996. ,273 p , 1.eks. Dzīvnieku zinātņu institūtā
4. Cole D.J.A., Wiseman J., Varley M.A. Principles of Pig Science. Nottingham University Press. London, 1994. 472 p
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition

Papildliteratūra

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
3. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.
4. Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/ 4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" speciālais kurss (B daļa). Izvēles kurss lopkopības specializācijas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas maģistrantiem.