Kursa kods LauZ5144

Kredītpunkti 3

Imūnģenētika un biotehnoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība48321615/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Lauksaimniecības doktors

author vad.pētn.

Ziedonis Grīslis

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. – R: Zvaigzne, 1991., 396 lpp.
2. Garkāvijs F. Ģenētika. – R Zvaigzne, 1983., 280 lpp
3. Garančs, A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Jelgava, 1999.-303 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388.

Piezīmes

Speciālais kurss akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmām "Lauksaimniecība", specializācijas virzieniem lopkopība.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku sugu raksturojumu pēc asins grupām un olbaltumvielu polimorfisma. Novērtē to praktiskās izmantošanas iespējas dzīvnieku izcelšanās kontrolē un saistībā ar produktivitātes līmeni. Apskata imūnoģenētiskās metodes, ģenētiskās manipulācijas ar mājdzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem. Iegūst izpratni par dzīvnieku klonēšanu un gēntehnikas metodēm genoma un iedzimto defektu analīzē. Uzzina par mājdzīvnieku ģenētisko resursu izpētē lietojamām molekulārās ģenētikas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā perspektīvām reproduktīvās un molekulārās biotehnoloģijas metodēm.
Spēj izvēlēties piemērotākās biotehnoloģijas metodes savu ganāmpulku atražošanai, kā arī izvērtēt imūnģenētikas izaugsmi no asins grupu iedzimšanas pētījumiem līdz ģenētiskām manipulācijām ar lauksaimniecības dzīvnieku olšūnām un embrijiem.
Maģistranti ir kompetenti vērtēt lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā lietotās biotehnoloģijas un molekulārās ģenētikas metodes, kā arī analizēt zinātniskās literatūras avotus un diskutēt par šo tēmu.

Kursa plāns

1 Asins grupu raksturojums dažādām mājdzīvnieku sugām. Asins grupu un olbaltumvielu polimorfisma noteikšana.
2 Mājdzīvnieku imunoloģijas pamati. Dabiskā un iegūtā imunitāte. Imunoloģiskās reakcijas: aglutinācija u.c.
3 Mūsdienu metodes un aparatūra nukleotīdu secības noteikšanā lauksaimniecības dzīvnieku genoma struktūras analīzē.
4 Gēnu inženierijas pamati. Restriktāzes. Rekombinantā DNS.
5 DNS sekvenēšana. Polimerāzes ķēdes reakcija (PCR). Restrikcijas fragmentu garuma polimorfisms (RFLP).
6 Mikrosatelītu marķieri, to izmantošanas iespējas.
7 Atsevišķu nukleotīdu polimorfisma (SNP), to izmantošana populāciju ģenētiskās struktūras izpētē.
8 Populāciju ģenētiskie attālumi, to raksturošanas iespējas un līdzekļi.
9 Transgēnu dzīvnieku iegūšana un izmantošanas iespējas.
10 Ģenētiski modificēti lopbarības un pārtikas līdzekļi.
11 Mākslīgās apsēklošanas lietojums dzīvnieku audzēšanā. MA pilnveidošanas tendences.
12 Poliovulācijas izraisīšana. Embriju transplantācijas tehnoloģijas.
13 Embriju klonēšanas iespējas un līdzekļi.
14 Ģenētiski nosacītās mājdzīvnieku anomālijas
15 Rezistentu lauksaimniecības dzīvnieku formu veidošanas biotehnoloģiskās iespējas un metodes.
16 Mājdzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanā izmantojamās biotehnoloģijas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un prezentēts teorētisks darbs par uzdotu tēmu, nokārtots kontroldarbs.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. D.Watson et al. Molecular Biology of the Gene. Pearson, Benjamin Cummings, San Francisco, 2004.
2. B.Alberts, A.Johnson, J.Lewis, M.Raff, K.Roberts, P.Walter - Molecular Biology of the Cell, IV Edition. Garland Science Publishing, New-York, 2002. 1463 lpp.
3. Nicholas, F.W. Introduction to Veterinary Genetics. Oxford, NewYork, Tokyo: Oxford University Press, 1996.
4. Бакай A. B., Қочиш И. И., Cкрипниченко Г.Г. Генетика. Москва: Koлoc, 2006. 448 lpp.