Kursa kods LauZ5139

Kredītpunkti 2

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne323219/02/2014Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
• prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
• kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.

Kursa plāns

1 Maģistra darba situācijas analīzes saturs.
2 Literatūras studijas par izvēlēto pētījumu virzienu. Zinātniskā, mācību, populārzinātniskā literatūra, tīmekļa resursi.
3 Literatūras studijas par darbā izmantotajām zinātniski pētnieciskajām iekārtām, to analogiem.
4 Literatūras studijas par pētījumu objektu.
5 Maģistra darba tēmai atbilstošās literatūras apkopojums.
6 Primārais literatūras saraksts.
7 Eksperimentālo pētījumu vai modeļpētījumu plāns.
8 Eksperimentālo pētījumu vai modeļpētījumu metodikas melnraksts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaite darba vadītājam semestra beigās un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste]. Jelgava, 2011. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams LLU TF Mājas lapā: http://www.tf.
2. Dukulis I., Inženierdarba pamati. Lekciju materiāli. [tiešsaiste]. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm