Kursa kods LauZ5134

Kredītpunkti 1

Pētniecisko darbu sagatavošana I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)1641222/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Biruta Bankina

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Obligāts LF profesionālās un akadēmiskās maģistrantūras programmā.

Kursa anotācija

Students pamato zinātniskā darba tēmas izvēli un izvērtē nepieciešamos nosacījumus tā izpildei. Būtiska sastāvdaļa ir teorētisko studiju plāns abiem studiju gadiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par priekšnosacījumiem sekmīgai maģistra programmas apgūšanai un noslēguma darba izstrādei, kā arī prasmi plānot teorētisko un pētniecisko darbu. Rezultāts ir sagatavots patstāvīgais darbs, kas sastāv no trijām daļām:
1) maģistra tēmas izvēles pamatojums;
2) teorētisko studiju plāns;

3) sākotnējais maģistra darba uzdevums.

Kursa plāns

1. Maģistra programmas saturs: obligātie un specializācijas kursi; brīvā izvēle.
2. Iespējamie virzieni maģistra darba izstrādei.

3. Pētnieciskās prakses nozīme, iespējas to nostrādāt.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts pareizi noformēts patstāvīgais darbs, kurā ir pamatota izvēlētā maģistra darba tēma, sastādīts teorētisko studiju kursa plāns un sagatavots sākotnējais maģistra darba uzdevums. Teorētisko studiju plānam jābūt iesniegtam arī elektroniski.

Pamatliteratūra

Zinātniskā literatūra atkarībā no izvēlētās maģistra darba tēmas.