Kurs-Code LauZ5133

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)22.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zinta Gaile

Vorkenntnisse

LauZ5134,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Day R.A., Gastel B. (2006). How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. New York: Cambridge University Press. 302 p.
2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.

3. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (2018). Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 301 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Cargill M., O'Conor P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps.
[s. l.]: A John Wiley&Sons. 165 p.
2. Eko U. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds. 314 lpp.
3. Gustavii B. (2006). How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press. 141 p.
4. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/
doc.php?id=261495.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Instructions to authors. In: LLU Journal “Rural Sustainability Research” [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: https://www.llu.lv/
lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research