Код курса LauZ5133

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса22.03.2011

Разработчик курса

author

Zinta Gaile

Предварительные знания

LauZ5134,

Учебная литературa

1. Day R.A., Gastel B. (2006). How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. New York: Cambridge University Press. 302 p.
2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.

3. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (2018). Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 301 lpp.

Дополнительная литература

1. Cargill M., O'Conor P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps.
[s. l.]: A John Wiley&Sons. 165 p.
2. Eko U. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds. 314 lpp.
3. Gustavii B. (2006). How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press. 141 p.
4. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/
doc.php?id=261495.

Периодика и другие источники информации

1. Instructions to authors. In: LLU Journal “Rural Sustainability Research” [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: https://www.llu.lv/
lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research