Kursa kods LauZ5130

Kredītpunkti 3

Precīzā lauksaimniecība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Gundega Putniece

Dr. agr.

author prof. (Emeritus)

Dainis Lapiņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Precīzās lauksaimniecības un laukkopības principi, to iedalījums. Globālās pozicionēšanas (GPS) un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) principi un lietojums, koordinātas to veidi un kartes. Sensori, aerofoto, droni, mobilās iekārtas. Platību fitosanitāro apstākļu izpēte, augu aizsardzības tehnoloģiju optimizācija, sējumu nezāļainības vērtējums. Augsnes paraugu noņemšana, sējumu stāvokļa izpēte, tehnoloģiju optimizācija pēc agroķīmiskajiem rādītājiem. Ražu kartes, to ieguves tehnoloģija, veidošana un analīze. Ražu diferenci noteicošo faktoru izpētes pamatprincipi. Globālās pozicionēšanas tehnoloģiju pārzināšana saimniecībā. Specializētās laukkopības datorprogrammas. Plaukstdatora darbības principi, poligona uzmērīšanu un pārnešana uz programmnodrošinājumu. Kā arī punktu pārnese uz plaukstdatoru un punktu atrašanu lauka apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par precīzās laukkopības principiem, to pielietošanas iespējām ražošanā augsti attīstītā uzņēmumā.
Maģistranti iegūst prasmes strādāt ar mobilajām GPS iekārtām un specializētajām datorprogrammām, sastādīt tehnoloģiju diferences kartogrammu variantus, izstrādāt elementāros ražu ietekmējošos moduļus MS Excel vidē un izvērtēt to ekonomisko pamatojumu.
Rezultātā maģistranti ir kompetenti, darbojoties ražošanā un/vai konsultatīvajā darbā, un/vai zinātniskajā pētniecībā pielietot iegūtās zināšanas par GPS un ĢIS iespējām, ieviest un izmantot precīzo laukkopības tehnoloģiju paņēmienus, studēt un analizēt zinātnisko un citu literatūru, diskutēt par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Labākai studiju kursa apguvei lekciju un praktisko darbu realizācijai tiek uzaicināti vieslektori un apmeklētas zemnieku saimniecības un/vai firmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Precīzā lauksaimniecība, tās iedalījums.
2. Precīzā laukkopība un tās pamatprincipi.
3. Globālās pozicionēšanas (GPS) un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) principi un lietojums. Satelītu sistēma kā koordinātu noteikšanas pamats, iespējamie kļūdu avoti.
4. Koordinātas: polārās, taisnlenķa un ģeogrāfiskās koordinātu sistēmas. Platību trīs dimensiju koordinātas, to izmantošana. Topogrāfiskā karte, attēlojums un pielietojums.
5. Ražu kartes, to ieguves tehnoloģija, veidošana un datu analīze.
1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1. - 5. punkts).

6. Krāsu sensori, sensori augsnes mitruma un augsnes agrofizikālo īpašību noteikšanā u.c. Aerofoto. Droni. Mobilās iekārtas.
7. Platību fitosanitāro apstākļu izpēte. Augu aizsardzības tehnoloģiju optimizācija.
8. Sējumu nezāļainības vērtējums.
9. Augsnes paraugu noņemšana. Sējumu stāvokļa izpēte. Tehnoloģiju optimizācija pēc agroķīmiskajiem rādītājiem.
10. Augsnes apstākļu izpēte. Augsnes apstrādes tehnoloģiju optimizācija.
11. Ražu diferenci noteicošo faktoru izpētes principi. Tehnoloģisko procesu kontroles izpilde ar GPS un ĢIS. GPS tehnoloģiju pārzināšana saimniecībā.
2. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (6. - 11. punkts).

12. Krāsu balanss - augsnes krāsu analīze.
13. Specializētās datorprogrammas augu parametru noteikšanā.
14. Plaukstdatora darbības principi. Poligona uzmērīšana ar plaukstdatoru un pārnešana uz programmnodrošinājumu. Režģa un punktu uzlikšana. Punktu pārnese uz plaukstdatoru. Punktu atrašana lauka apstākļos ar plaukstdatoru.
15. Specializēto datorprogrammu pielietojums precīzajā laukkopībā.
16. Ekskursija iepazīstoties ar saimniecību vai uzņēmumu pieredzi precīzo laukkopības tehnoloģiju apgūšanā.
17. Vieslektora vizīte par aktuālāko precīzās lauksaimniecības jomā.

3. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (12. - 17. punkts).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta trīs kontroldarbi ar atzīmi pēc noteiktu tēmu apgūšanas. Katrā kontroldarbā pieci teorētiskie jautājumi.
Jāsagatavo un mutiski jāprezentē īss (5 min.) - mājas darbs, ko grupai prezentē atbilstošās tēmas nodarbībā.
Jāuzraksta referāts par izvēlēto tēmu no docētāja piedāvātā saraksta un mutiski jāprezentē grupai atbilstošās tēmas nodarbībā.

Rakstisks eksāmens kursa noslēgumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs jāsagatavo, izmantojot pētījuma rezultātus par attiecīgo tematu vismaz vienā (ne vairāk kā trīs) zinātniskā rakstā, kas iegūti dažādos klimatiskos un/vai augsnes apstākļos un publicēts starptautiskā žurnālā. Referēšanas laiks 5 min.
Referāts (Word formāts) 14 lpp. jāuzraksta, izmantojot pētījumu rezultātus par izvēlēto tematu. Zinātniskie raksti publicēti starptautiskos žurnālos, starptautisko konferenču rakstu krājumos vai monogrāfijās. Referēšanas laiks līdz 15 min.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena atbilžu vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu un referāta atzīmes vidēji ir vismaz 7, rakstisko eksāmenu var nekārtot un kā vērtējumu saņemt vidējo aritmētisko no studiju kursā paveikto darbu atzīmēm.
Lai varētu eksāmenu kārtot, visiem darbiem, kurus vērtē ar atzīmi, jābūt nokārtotiem vismaz ar 4 ballēm. Neieskaitītie darbi jākārto atkārtoti līdz tiek novērtēti pozitīvi.

Kontroldarbus un referātu vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā.

Pamatliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2002). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC. 247 lpp.
2. Srinivasan A. (2006). Handbook of Precision Agriculture Principles and Applications. London: Oxford. 683 p. ISBN-13: 978-1-56022-954-4
3. Stūrmanis E. (2006). Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, RTU. 90. lpp.

4. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. (2008). Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU. 47 lpp.

Papildliteratūra

1. An International Journal on Advances in Precision Agriculture. Available from 1999 till 2019. ISSN: 1385-2256
2. Book of Abstracts of all the posters. The 12th European Conference on Precision Agriculture. July 8 - 11, 2019, Montpellier: France. 203 p. ISBN 978-2-900792-49-0
3. Burrough P. A., McDonnell R. A., Lloyd C. D. (2015). Principles of Geographical Information Systems. Third edition. Oxford University press. 352 p.
4. Stafford J. V. (2013). Precision agriculture ’13. Conference Proceedings. 824 p. ISBN 978-90-8686-224-5
5. Stafford J. V. (2015). Precision agriculture ’15. Conference Proceedings. 752 p. ISBN 978-90-8686-267-2

6. Stafford J. V. (2019). Precision agriculture ’19. Conference Proceedings. 1030 p. ISBN 978-90-8686-337-2

Periodika un citi informācijas avoti

Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs, piemēram: Agricultural Systems, Research for Rural Development, Latvian Journal of Agronomy, Proceedings of the Latvia University of Agriculture, Rural Sustainability Research, Soil and Tillage Research utt. - atbilstoši tematikai. Datortehnikas un datorprogrammu lietošanas instrukcijas.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība"