Kursa kods LauZ5125

Kredītpunkti 5

Herbaloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība8032321622/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Maija Ausmane

Lauksaimniecības doktors

author prof. (Emeritus)

Dainis Lapiņš

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Hant M. Arable Weeds of Europe. BASF U.K., 1983.
2. Nezāļu, to grupu un augu aizsardzības tehnikas terminoloģijas vārdnīca, sast. A. Lejiņš u.c. Skrīveri: 1997. 300 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Weed Research.The Official Journal of the European Weed Research Society. Print ISSN: 0043-1737. Online ISSN: 1365-3180.
2. Agricultural Research Magazine. United States Department of Agriculture. ISSN 0002-161X. Pieejams arī http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/
3. Soil Use and Management. An International Journal for the British Society of Soil Science. Print ISSN: 0266-0032. Online ISSN: 1475-2743.

Piezīmes

Izvēles (B daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmām "Lauksaimniecība" Laukkopības specializācijai.

Kursa anotācija

Maģistranti padziļināti iepazīstas ar nezāļu bioloģiskām īpašībām, sugu daudzveidību. Kursā padziļināti pievēršas augu dzīves faktoru izmaiņu prognozei, modelējot kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas. Studē nezāļu ierobežošanas evolūciju, nezāļu bioloģisko īpašību izmantošanu to ierobežošanā. Apgūst nezāļu ierobežošanas agroekonomiskās efektivitātes vērtējuma dažādu kritēriju pielietošanu un salīdzināšanu, nezāļu ierobežošanas dažādas tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par nezāļu bioloģiskajām īpašībām un tām atbilstošu ierobežošanas tehnoloģiju pielietošanu un nezāļu ierobežošanas agroekonomiskās efektivitātes vērtēšanas principiem.
Maģistranti prot pielāgot nezāļu ierobežošanas paņēmienus kursā apgūstamo nezāļu bioloģiskajām īpatnībām, kā arī novērtēt iepriekšējā posmā nepareizi izvēlēta paņēmiena seku novēršanas vai mīkstināšanas iespējas ar nākamo secīgo darbību. Izprot agronomisko un meteoroloģisko faktoru savstarpējo ietekmi uz nezāļu izplatību. Izprot kursā apgūstamo nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju novērtēšanu, kā arī atbilstoši nezāļu bioloģiskajām grupām, prot izvēlēties piemērotāko nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju.
Rezultātā maģistrants ir kompetents vadīt ražošanas un/vai konsultatīvo darbu, un patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, izmantojot zināšanas par nezāļu bioloģiskajām īpašībām un ierobežošanas tehnoloģiju, studēt un analizēt zinātnisko un citu literatūru par nezālēm.

Kursa plāns

1 Nezāļu nozīme agrocenozē.
2 Dažādu nezāļu grupu ekonomiskā kaitīguma robežsliekšņa modelēšana.
3 Nezāļu ierobežošanas lietderīguma agroekonomiskās efektivitātes vērtēšanas kritēriji.
4 Mikoherbicīdi u.c. bioloģiskie preparāti nezāļu sugu ierobežošanai.
5 Nezāles kā vides indikatori. Nezāļu sabiedrības. Autosukcesijas procesi.
6 Nezāļu datu bāzes veidošanas principi.
7 Nezāļu potenciālās tautsaimnieciskās nozīmes raksturojums.
8 Nezāļu ierobežošanas dažādas bezherbicīdu tehnoloģijas.
9 Sējumu nezāļainības noteikšanas metodikas pamatojums pētnieciskajā darbā.
10 Patreizējā sējumu un augsnes nezāļainības stāvokļa raksturojums.
11 Herbicīdu pasaules tirgus raksturojums. Firmas - herbicīdu piegādātājas.
12 Herbicīdu reģistrācija. Herbicīdu fitotoksikuma pārbaudes rādītāji.
13 Herbicīdi - augu fizioloģisko procesu inhibitori.
14 Jaunākās atziņas par nezāļu ķīmiskās ierobežošanas sistēmām.
15 Nezāļu integrētās ierobežošanas sistēmas kutūraugu sējumos un stādījumos.
16 Nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju perspektīvā attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu. Pamatprasības sekmīgam vērtējumam - spējas radoši pielietot teorētiskās zināšanas zinātniski - pētniecisku uzdevumu izpildei un inovācijai ražošanā.

Pamatliteratūra

1. Hanus H., Heyland K., Keller E. Grundlagen des Pflanzenbaues, 1997.
2. Aldrich R.J.& Kremer R.J. Principles in Weed Management. Iowa State University Press-pp., 1997.
3. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. - Rīga: LR ZM, 2003. Ozolnieki : LLKC 159 lpp.