Kursa kods LauZ5118

Kredītpunkti 2

Vides aizsardzība lopkopībā

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vides aizsardzības prasībām būvējot jaunas un/vai ekspluatējot esošās lopkopības fermas. Galvenā vērība tiks pievērsta normatīvo dokumentu analīzei, fermas atrašanās vietas novērtēšanai, kūtsmēslu uzkrāšanas un izmantošanas prasību skaidrošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par vides aizsardzības prasībām, projektējot un ekspluatējot lopkopības fermas.
• Prasmes - pārzināt vides aizsardzības prasības, kuras attiecas uz lopkopības produkcijas ražošanas uzņēmumiem, kā arī nodrošināt šo prasību realizāciju attiecīgajos uzņēmumos.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības speciālistam, rūpējoties par ražošanas tehnoloģijas modernizēšanu, ievērojot vides aizsardzības prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Galvenie likumdošanas akti. Eiropas Savienības regulas. Latvijas Republikas likumi.
2 Vidi piesārņojošās darbības, to iedalījuma kategorijas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra
3 Mājdzīvnieku fermas atrašanās vieta, tās atbilstība vides aizsardzības prasībām
4 Dzeramā ūdens nodrošinājums. Ūdens kvalitātes prasības un to uzlabošanas iespējas
5 Transportlīdzekļu pārvietošanās ceļi, to klasifikācija
6 Kūtsmēslu uzkrāšana un pārstrāde. Smaku emisijas samazināšana no krātuvēm
7 Lopbarības izdales mehanizācija cūku un putnu mītnēs
8 Šķidrmēslu atūdeņošana, šķidrmēslu kompostēšana, izmantošana biogāzes ieguvei
9 Kūtsmēslu transportēšanas un iestrādes prasības
10 Mājdzīvnieku mītņu notekūdeņi. Notekūdeņu veidi un daudzumi
11 Lopkopības produkcijas ražošanas atkritumi, to klasifikācija un raksturojums
12 Bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
13 Ārkārtēju situāciju novēršana lopkopības objektos
14 Ugunsdrošības pasākumi. Elektroenerģijas rezerves nodrošinājums
15 Nepieciešamie monitoringa pasākumi. Ūdens piesārņojuma kontrole
16 Kūtsmēslu uzkrāšanas un izmantošanas uzskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Paredzēti divi kontroldarbi, jāizstrādā divi praktiskie darbi un individuālais uzdevums.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. [Latvija : autoru kol.], 2006. 87 lpp.
3. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J.Priekuļa un V.Murikova red. [Latvija: Izdevējs nav norādīts, 200-?], 88 lpp.

Papildliteratūra

1. Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana. Latvijas valsts uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts). Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 52 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/1_standarts.pdf
2. Kūtsmēslu transportēšana un iestrādāšana augsnē. Latvijas valsts uzņēmuma tehniskie noteikumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 31 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2_standarts.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Landtechnik: Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.

Piezīmes

Izvēles kursts Tehniskās fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lopkopības mehanizācija”.