Kursa kods LauZ5116

Kredītpunkti 3

Slaukšana un piena pirmapstrāde

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par govju mehanizētās slaukšanas fizioloģijas pamatiem, jaunākajām govju slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtām un to attīstības tendencēm, ietverot govju slaukšanas robotizāciju un menedžmentu, kvalitatīva piena ieguves nodrošināšanu, elektroenerģijas ekonomisku izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās mūsdienīgas govju slaukšanas un piena pirmapstrādes tehnoloģiskās iekārtas, to uzbūvi un ekspluatācijas īpatnības, kā arī to izmantošanas ekonomisko izdevīgumu, atkarībā no govju ganāmpulka lieluma.
2. Pratīs racionāli izmantot modernas govju slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtas, nodrošinot to pareizu ekspluatāciju un kvalitatīva piena ieguvi. Paredzēts praktiskais darbs, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.
3. Iegūs zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības speciālistam rūpējoties par govju slaukšanas un piena pirmapstrādes modernizāciju. Paredzēts praktiskais darbs, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Govju slaukšanas mehanizācijas attīstība un ieviešana Latvijā 2h.
2. Govs tesmeņa uzbūve un piena izvades īpatnības, govju mašīnslaukšanas teorētiskie pamati 2h.
3. Slaukšanas iekārtu vakuuma sistēmas 2h.
4. Piena savākšanas sistēmas, to konstruktīvais aprēķins 2h
5. Govju slaukšanas automatizācija 2h.
6. Stenda tipa slaukšanas iekārtas 2h.
7. Govju mehāniskie virzītāji 2h.
8. Govju slaukšanas roboti 2h
9. Govju slaukšanas iekārtu ekspluatācija (pr.d.) 8h
10. Govju slaukšanas iekārtas. Kontroldarbs 2h
11. Piena kvalitātes rādītāji, to nodrošināšanas prasības un iespējas 2h.
12. Slaukšanas iekārtu mazgāšanas un dezinfekcijas automatizācija 2h.
13. Piena dzesēšanas teorētiskie pamati, dzesētāju konstruktīvie risinājumi 2h.
14. Mūsdienīgas aukstuma mašīnas, to darbības īpatnības 2h.
15. Piena dzesēšanā iegūtā siltuma racionāla izmantošana 2h.
16. Piena pirmapstrādes iekārtu ekspluatācija (pr.d.) 8h.
17. Piena pirmapstrāde un uzkrāšana. Kontroldarbs 2h.
18. Ieskaites kārtošana 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi laboratorijas un praktiskie darbi un uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties ar studiju kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. 101 lpp. Pieejams: E-studiju kurss LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija; un http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/LLU bibliotekas datoriem/Jaunaka_lopkop_tehnol_tehnika_JurisPriekulis_bibl_tikla.pdf (E-resurss) {Pieejams no LLU bibliotēkas datoriem}.
2. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. -355 lpp.
3. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana./ J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
4. Automatische Melken in modernen Milchviehstallen. 2005. 142 s

Papildliteratūra

1. Modernisierung von Milchviehstallen mit kleinen Bestanden. 2005. 80 s.
2. DeLaval. Dairy Farming Handbook. [Tumba] : DeLaval, [20--?] 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164

Piezīmes

Obligātais priekšmets Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"