Kursa kods LauZ5116

Kredītpunkti 3

Slaukšana un piena pirmapstrāde

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne48321628/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Juris Priekulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Modernisierung von Milchviehstallen mit kleinen Bestanden. 2005. 80 s.
2. DeLaval. Dairy Farming Handbook. [Tumba] : DeLaval, [20--?] 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164

Piezīmes

Izv.: kurss TF maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" studiju apakšprogrammai "Lopkopības mehanizācija".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par govju mehanizētās slaukšanas fizioloģijas pamatiem, jaunākajām govju slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtām un to attīstības tendencēm, ietverot govju slaukšanas robotizāciju un menedžmentu, kvalitatīva piena ieguves nodrošināšanu, elektroenerģijas ekonomisku izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par mūsdienīgām govju slaukšanas un piena pirmapstrādes tehnoloģiskām iekārtām, to uzbūvi un ekspluatācijas īpatnībām, kā arī to izmantošanas ekonomisko izdevīgumu, atkarībā no apkalpojamā govju ganāmpulka lieluma.
• Prasmes - pārzināt modernas govju slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtas, to racionālas izmantošanas iespējas, nodrošinot iekārtu pareizu ekspluatāciju un kvalitatīva piena ieguvi.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības speciālistam, rūpējoties par govju slaukšanas un piena pirmapstrādes tehnoloģijas un mehanizācijas modernizāciju.

Kursa plāns

1 Slaukšanas tehnikas attīstība un ieviešana Latvijā.
2 Piena izvade no govs tesmeņa.
3 Govju mašīnslaukšanas teorētiskie pamati.
4 Vakuuma sistēma, tās konstruktīvais aprēķins.
5 Piena sistēma, tās konstruktīvais aprēķins.
6 Govju slaukšanas automatizācija.
7 Slaukšanas roboti.
8 Piena kvalitātes rādītāji, to nodrošināšanas prasības un iespējas.
9 Slaukšanas iekārtu kopšanas līdzekļi un modernie risinājumi.
10 Piena dzesēšanas prasības un teorētiskie pamati.
11 Piena siltuma rekuperācijas iekārtas.
12 Jaunākie paņēmieni un tehniskie risinājumi piena dzesētājiem un aukstuma mašīnām.
13 Starptautiskie slaukšanas tehnikas un piena dzesētāju standarti.
14 Govju mašīnslaukšanas darba organizācija. Slaukšanas norises ciklogrammas.
15 Govju mašīnslaukšanas procesa hronometrāža un tehnoloģiskās kartes.
16 Govju mašīnslaukšanas variantu ekonomiskais salīdzinājums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīt kontroldarbi, izpildīti visi praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Automatisches Melken in modernen Milchviehstallen. Münster : KTBL-Schriften-Vertrieb im Landwirtschaftsverl., 2005. 142 s.
3. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
4. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Jelgava, 2003. 198 lpp.