Kursa kods LauZ5115

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības mašīnu teorija II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts. Augsnes apstrādes mašīnu darba teorijas pamati. Stādāmo mašīnu, sējmašīnu, smidzinātāju un mēslošanas mašīnu teorija un aprēķins. Stiebraugu novākšanas mašīnu teorija un aprēķins. Tehnisko kultūru novākšanas mašīnu teorijas pamati un aprēķins. Šķirojamo mašīnu teorija un aprēķins. Priekšstats par mašīnu izmēģināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnu darbības teorētiskajiem pamatiem.
• Prasmes veidot mašīnu darbīgās daļas un novērtēt darbības atteikumus, balstoties zināšanām par to darbības teorētiskajiem pamatprincipiem.
• Kompetence lauksaimniecības mašīnu tehniskā, tehnoloģiskā un atbilstības novērtēšanā, kas balstīta uz to uzbūves un darbības teorētisko pamatprincipu izpratnes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kuļaparāta aprēķins
2 Kuļaparāta aprēķins
3 Salmu kratītāju aprēķins
4 Salmu kratītāju aprēķins
5 Ventilatora aprēķins
6 Ventilatora aprēķins
7 Svārstošās plaknes darba analīze
8 Svārstošās plaknes darba analīze
9 Kaltes aprēķins
10 Kaltes aprēķins
11 Mēslošanas mašīnu aprēķins
12 Mēslošanas mašīnu aprēķins
13 Mašīnu izmēģināšana
14 Mašīnu izmēģināšana
15 Atskaišu aizstāvēšana
16 Atskaišu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Seši atskaišu veidā noformēti un docētāja ieskaitīti darbi.

Pamatliteratūra

1. Трубилин Е.И., Абликов В.А. Машины для уборки сельскохозяйственных культур (конструкция, теория, расчет). [tiešsaiste]. Краснодар, 2010. 325. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://window.edu.ru/resource/531/77531
2. Капустин В.П., Глазков Ю.Е. Сборник инженерных задач и тестовых заданий по расчету параметров сельскохозяйственных машин. [tiešsaiste]. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. 80 с. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://window.edu.ru/resource/043/38043/files/tstu2005-090.pdf
3. Сельскохозяйственные машины (конструкция, теория, расчет). [tiešsaiste]. Краснодар, 2008. 200 с. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://nashaucheba.ru/v47923/?download=file.
4. Engineering Principles of Agricultural Machines / Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Rohrbach, Dennis R. Buckmaster. 2nd ed. Michigan: ASABE, 2003. 631 p.

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas. J. Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 414 lpp.
2. Landtechnik / Hrsg. von Horst Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart:: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3. Plant production engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik : Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082. [skatīts 27.03.2013.] Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/ Pieejams EBSCO datubāzēs.
2. Тракторы и сельскохозяйственные машины : Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. -1977- Москва Машиностроение -1977- ISSN 0235-8573. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://www.tismash.ru/
3. TopAgrar. Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers . ISSN:03422399. Pieejams: http://www.topagrar.com/

Piezīmes

Obligātās izvēles studiju kurss Tehniskās fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Augkopības tehnika".