Kursa kods LauZ5113

Kredītpunkti 3

Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kūtsmēslu izvākšanas un apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, kā arī jaunāko tehnoloģiju un tehniku kūtsmēslu izvākšanai no mājdzīvnieku mītnēm un uzkrāšanai, ietverot arī kūtsmēslu apstrādes un utilizācijas risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās kūtsmēslu izvākšanas un uzkrāšanas prasības, jaunākās kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas un tehniskos risinājumus.
2. Pratīs komplektēt un projektēt kūtsmēslu izvākšanas, uzkrāšanas un apstrādes tehnoloģiskās līnijas. Paredzēti 2 laboratorijas un 2 praktiskie darbi, atskaite un darbu aizstāvēšana. Kontroldarbs.
3. Iegūs zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas inženierim rūpējoties par kūtsmēslu izvākšanas un apsaimniekošanas līnijas tehnisko un tehnoloģisko pilnveidi. Paredzēti 2 laboratorijas un divi praktiskie darbi, atskaite un darbu aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kūtsmēslu izvākšanas un uzkrāšanas prasības 2h.
2. Kūtsmēslu iznākums, ietverot tiem pievienojamos notekūdeņus un pakaišus 2h.
3. Kūtsmēslu fizikāli mehāniskās īpašības, speciālie kūtsmēslu pakaiši 2h.
4. Kūtsmēslu iznākuma aprēķins (pr.d.) 2h.
5. Kūtsmēslu izvākšana ar mobiliem agregātiem un transportieriem 2 h
6. Pakaišu kūtsmēslu izvākšanas iekārtas (lab.d.) 2h
7. Kūtsmēslu izvākšana ar transportieriem, to aprēķins (pr.d.) 2h.
8. Šķidrmēslu izvākšanas tehnoloģijas liellopu un cūku mītnēm 2h.
9. Režģu grīdas, režģu grīdu un mēslu eju tīrīšanas roboti 2h.
10. Šķidrmēslu izvākšanas sistēmu praktiskie risinājumi (lab.d.) 2h
11. Kūtsmēslu ieguve un izvākšana: kontroldarbs: 2h
12. Kūtsmēslu starpkrātuves, to aprīkojums 2h.
13. Šķidrmēslu homogenizatori un sūkņi 2h.
14. Pakaišu kūtsmēslu krātuves 2h.
15. Šķidrmēslu krātuves 2h.
16. Kūtmēslu krātuvju aprēķins (pr.d.) 2h.
17. Šķidrmēslu atūdeņošanas iekārtas (lab.d.) 2h.
18. Kūtsmēslu pārstrādes tehnoloģijas 2h.
19. Kūtsmēslu izvākšanas sistēmu projektēšana (pr.d.) 2h
20. Kūtsmēslu izvākšanas sistēmu ekonomiskā novērtēšana 2h.
21. Kūtsmēslu pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas 2h.
22. Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmas ekspluatācija (lab.d.) 2h.
23. Kūtsmēslu uzkrāšana un pārstrāde: kontroldarbs 2h.
24. Ieskaites kārtošana 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi laboratorijas un praktiskie darbi un uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. 101 lpp. Pieejams: E-studiju kurss LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija; un http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/LLU bibliotekas datoriem/Jaunaka_lopkop_tehnol_tehnika_JurisPriekulis_bibl_tikla.pdf (E-resurss) {Pieejams no LLU bibliotēkas datoriem}.
2. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. -355 lpp.
3. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana./ J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
4. Priekulis J., Kažotnieks J. Kūtsmēslu izvākšana no lopu mītnēm. Ozolnieki, LLKC, 1997.-36 lpp.
5. Boxberger J., Eichhorn M. u.a. Stallmist. Köln:Beton-Verlag GmbH, 1988.-165 S.

Papildliteratūra

1. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. [Latvija : autoru kol.], 2006. 87 lpp.
2. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J.Priekuļa un V.Murikova red. [Latvija: Izdevējs nav norādīts, 200-?], 88 lpp.
3. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais priekšmets Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"