Kursa kods LauZ5113

Kredītpunkti 3

Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne48321628/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Juris Priekulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. [Latvija : autoru kol.], 2006. 87 lpp.
2. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J.Priekuļa un V.Murikova red. [Latvija: Izdevējs nav norādīts, 200-?], 88 lpp.
3. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Izvēles kurss Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" studiju apakšprogrammai "Lopkopības mehanizācija".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kūtsmēslu izvākšanas un apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, kā arī jaunāko tehnoloģiju un tehniku kūtsmēslu izvākšanai no mājdzīvnieku mītnēm un uzkrāšanai, ietverot arī kūtsmēslu apstrādes un utilizācijas risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par kūtsmēslu izvākšanas un uzkrāšanas prasībām, jaunākajām kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijām un tehniskiem risinājumiem.
• Prasmes - komplektēt un projektēt kūtsmēslu izvākšanas, uzkrāšanas un apstrādes tehnoloģiskās līnijas.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas inženierim, rūpējoties par kūtsmēslu izvākšanas un apsaimniekošanas līnijas tehnisko un tehnoloģisko pilnveidi.

Kursa plāns

1 Kūtsmēslu izvākšanas un uzkrāšanas prasības.
2 Kūtsmēslu iznākums, ietverot tiem pievienojamos notekūdeņus
3 Kūtsmēslu fizikāli mehāniskās īpašības.
4 Kūtsmēslu iznākuma aprēķins (pr.d.).
5 Kūtsmēslu izvākšana ar mobiliem agregātiem, to aprēķins.
6 Kūtsmēslu izvākšana ar transportieriem, to aprēķins.
7 Šķidrmēslu izvākšanas sistēmas.
8 Kūtsmēslu starpkrātuves, to aprīkojums.
9 Šķidrmēslu homogenizatori un sūkņi.
10 Kūtsmēslu izvākšanas sistēmu ekonomiskā novērtēšana.
11 Kūtsmēslu izvākšanas sistēmas projektēšana (pr.d.).
12 Kūtsmēslu krātuves, to uzbūve un aprēķins.
13 Kūtsmēslu pārstrādes tehnoloģijas.
14 Šķidrmēslu atūdeņošanas iekārtas.
15 Kūtsmēslu pārstrādes sistēmu projektēšana (pr.d.).
16 Ieskaites kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīt kontroldarbi, izpildīti visi praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
3. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. Санкт-Петербург, 2008. 375 с.
4. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.