Kursa kods LauZ5112

Kredītpunkti 2

Augu mēslošana un aizsardzība

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Augu mēslošanas un aizsardzības agrotehniskie priekšnoteikumi. Organiskie mēslojumi, minerālmēsli, zaļmēslojumi, to agroķīmiskās un fizikāli mehāniskās īpašības. Mēslojuma iestrādes tehnoloģijas un tehnika. Mēslošanas un augu aizsardzības mašīnu uzbūve, darbība, regulēšana un darbs uz lauka. Mēslojuma un aizsardzības līdzekļu izkliedes nevienmērība. Dabas aizsardzība un darba drošība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izskaidrot augu mēslošanas un aizsardzības būtību un nepieciešamību, orientēties augu mēslošanas un aizsardzības tehnikas piedāvājumā un pielietojamās tehnoloģijās.
• Prasmes - novērtēt augu mēslošanas un aizsardzības tehnikas tehniskās un tehnoloģiskās iespējas, prast pamatot atbilstošāko problēmas risinājumu.
• Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt augu mēslošanas un aizsardzības mehanizācijas jautājumus, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas augu mēslošanas un aizsardzības tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mēslojuma vajadzības kvantitatīvais un kvalitatīvais aprēķins.
2 Organisko mēslojumu uzkrāšana, sagatavošana, lietošana, to priekšrocības un trūkumi.
3 Dabas aizsardzība un darba drošības pasākumi darbā ar organiskā mēslojuma mašīnām.
4 Minerālmēslojumu veidi – granulētie, šķidrie, pulverveida, gāzveida. To priekšrocības un trūkumi.
5 Minerālmēslu iestrādes tehnika – sējmašīnas, izkliedētāji ar sviedējratu, ar gaisa strūklu, ar svārstu.
6 Minerālmēslu iestrādes tehnikas priekšrocības un trūkumi.
7 Minerālmēslu izkliedes vienmērība un to ietekmējošie faktori – ekspluatācijas, tehniskie.
8 Dabas aizsardzība un darba drošības pasākumi darbā ar minerālmēslu izkliedētājiem.
9 Augu integrētā aizsardzība un ķīmisko metožu efektivitāte.
10 Smidzināšanas efektivitātes ietekmējošie faktori – tehniskie, tehnoloģiskie un metroloģiskie.
11 Augu ķīmiskās aizsardzības darbu kvalitātes pārbaude.
12 Tehnoloģisko sliežu pielietošana veicot lauka kultūru apstrādi ar lauka smidzinātājiem.
13 Centrbēdzes minerālmēslu izkliedētāja noregulēšana atbilstoši izkliedes normai.
14 Trīs mēslošanas tehnoloģiju izstrāde noteikta kultūrauga audzēšanai.
15 Trīs mēslošanas tehnoloģiju optimālās tehnikas izvēle un ekspluatācija.
16 Trīs mēslošanas tehnoloģiju izmaksu aprēķināšana un salīdzināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Izpildīti praktiskie darbi, sagatavota atskaite un patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 48 lpp.
2. Сельскохозяйственная техника и технологии. И.А.Спицин, А.Н.Орлов, В.В.Ляшенко. Москва: Колос, 2006. 647 с.
3. Smidzinātāju rokasgrāmata. Ozolnieki: LLKC, 2001. 144 lpp.
4. U.Pinnis U.. Lietderīgi padomi virsmēslošanā. Praktiskais Latvietis, 2000., Nr.7., 12.-13. lpp.

Papildliteratūra

1. Obligātās pamatprasības zemkopība. Izd.LLU. Jelgavā.1996.
2. Pinnis U., Ceravs G.. Pneimatiskie minerālmēslu izkliedētāji. Latvijas Lauksaimnieks, 1996., Nr.9., 22.-23. lpp.
3. Spreadding kept simple. Profi, Anglija. 2001.,No.8., p.20-23.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Izvēles kurss Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Augkopības tehnika”.