Kursa kods LauZ5111

Kredītpunkti 3

Lopbarības sagatavošana un izdale

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne48321628/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Juris Priekulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti. Jelgava: LLU, 2008. 35 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Jelgava : [b.i.], 2008 2003. 198 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Izvēles kurss Tehniskās fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lopkopības mehanizācija”.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par jaunākiem tehniskiem un tehnoloģiskiem risinājumiem lopbarības sagatavošanā un izdalē lauksaimniecības dzīvniekiem, ietverot lopbarības glabātuvju apskatu un nepieciešamā tilpuma aprēķinu, lopbarības iekraušanai un izkraušanai izmantojamo tehniku, lopbarības sagatavošanu izēdināšanai: attīrīšanu no piemaisījumiem, smalcināšanu maisījuma sagatavošanu, sablīvēšanu, kā arī moderniem lopbarības izdales risinājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par jaunāko lopbarības sagatavošanas un izdales tehnoloģiju un tehniku.
• Prasmes - komplektēt un projektēt lopbarības sagatavošanas un izdales tehnoloģiskās līnijas.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas inženierim, rūpējoties par lopkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un mehanizācijas pilnveidi.

Kursa plāns

1 Lopbarības glabātavu klasifikācija un pielietošanas varianti, tilpuma aprēķins.
2 Skābbarības tranšejas un stirpas, to konstruktīvie varianti.
3 Skābbarības tranšeju un stirpu minimālā lieluma aprēķins. Glabātavu piepilde un hermetizācija.
4 Lopbarības kraušanas no tranšejām un stirpām iekārtas un mehānismi.
5 Darbu mehanizācija siena un pakaišu glabātavās.
6 Darbu mehanizācija sakņu un kartupeļu glabātavās.
7 Sakņu un kartupeļu sausās attīrīšanas iekārtas, mazgātāji un akmeņu atdalītāji.
8 Graudu klētis un spēkbarības glabātavas. Graudu aktīvās vēdināšanas risinājumi.
9 Graudu placinātāji un drupinātāji.
10 Kombinētās spēkbarības sagatavošanas iekārtas.
11 Miltveida un šķidro barības līdzekļu glabātavas, to tehniskais aprēķins.
12 Zālaugu lopbarības un spēkbarības izdale govju kūtīs.
13 Lopbarības maisījumu sagatavošana un izdale govju kūtīs.
14 Sausās lopbarības izdale cūku kūtīs.
15 Šķidrās lopbarības sagatavošana un izdale cūku kūtīs.
16 Lopbarības sagatavošana un izdale putnu kūtīs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Paredzēti divi kontroldarbi, divi praktiskie darbi un individuālais uzdevums.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2004. 125 lpp
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
4. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.