Kursa kods LauZ5107

Kredītpunkti 2

Tehnoloģiju projektēšana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)32161628/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde: Aprēķinu metodiskie norādījumi. LLU: sast. J.Lācars, J.Tupiņš. Atkārt., papild. izd. Jelgava: LLU, 1994. 57 lpp.
2. Kopiks N., Viesturs D., Balode R. Laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju analīzes metode. LLU Raksti, Nr.16 (293), 1998. B - tehniskās zinātnes, 129 - 135. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais kurss Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Augkopības tehnika”.

Kursa anotācija

Lauku darbu veikšanas agrotehniskie noteikumi, plānojamā raža. Tehnikas darbu raksturojošie rādītāji. Tehnikas izmantošanas izmaksu aprēķina metodes. Mašīnagregātu komplektēšana, tā darba rezultātu aprēķini. Datorprogrammas tehnoloģiju aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiju tehniski – ekonomiskajos rādītājos: agregātu ražīgums, degvielas un darba patēriņš, izmaksas, izskaidrot augkopības produkcijas audzēšanas tehnoloģiskos procesus
• Prasmes - izstrādāt tehnoloģiskās kartes labības, kartupeļu, eļļas augu un zāles lopbarības ražošanai, pamatot sastādītās tehnoloģiskās kartes.
• Kompetence - spēj izvērtēt tehnoloģiskās kartes, to aprēķinus, projektēšanas gaitu, optimālu tehnoloģiju izvēles kritērijus, tehnisku līdzekļu salīdzinoša vērtējuma iespējas, analizēt labības, kartupeļu, linu, lopbarības, rapša ražošanas tehnoloģiju variantus dažāda lieluma saimniecībām.

Kursa plāns

1 Jēdziens par tehnoloģiju.
2 Tehnoloģiskā karte kā tehnoloģiju projektēšanas sastāvdaļa.
3 Mašīnagregātu komplektēšana.
4 Datorprogrammas tehnoloģiju aprēķiniem.
5 Tehnoloģiju modernizācija nosakot efektivitāti.
6 Ekspresmetode tehnikas amortizācijas izmaksu salīdzināšanai.
7 Optimālas sējplatības izvēles metode.
8 Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes.
9 Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes.
10 Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes.
11 Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: linšķiedra, lopbarības kultūras.
12 Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: linšķiedra, lopbarības kultūras.
13 Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem.
14 Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem.
15 Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem.
16 Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Lekciju apmeklējums - brīvprātīgs, praktisko darbu izpilde - obligāta. Darbi jāaizstāv diskusijā.

Pamatliteratūra

1. Field H. L. Introduction to Agricultural Engineering Technology. A Problem Solving Approach. New York: Springer, 2007. 389 p.
2. Сельскохозяйственная техника и технологии. И.А.Спицин, А.Н.Орлов, В.В.Ляшенко. Москва: Колос, 2006. 647 с.
3. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp.
4. Vilde A., Ruciņš Ā, Viesturs D.. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 48 lpp.