Kursa kods LauZ5106

Kredītpunkti 2

Graudu un eļļas augu ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne32122028/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Kopiks N., Viesturs D., Balode R. Laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju analīzes metode // LLU Raksti, Nr.16 (293), 1998. B - tehniskās zinātnes, 129. - 135. lpp.
2. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3: Plant production engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.
3. Kalniņš A. Biodegvielas ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga, 2005. 168 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Izv.: kurss TF maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne studiju apakšprogrammai “Augkopības tehnika” un Tehniskās fakultātes un Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju studentiem rudens semestrī.

Kursa anotācija

Graudu un eļļas augu izmantošanas iespējas pārtikā, lopbarībā, rūpniecībā. Latvijā audzējamie graudaugi un eļļas augi - rapsis, eļļas lini, garšķiedras lini, to agrotehnika. Graudaugu un eļļas augu novākšanas, sēklu glabāšanas un pārstrādes tehnoloģijas. Graudaugu un eļļas augu ražošanas ekonomika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - labības un eļļas augu sēklu izmantošanā un nozīmē tautsaimniecībā, audzēšanas tehnoloģijās un pielietojamā tehnikā, tehnoloģiju izvēlē.
• Prasmes - izstrādāt tehnoloģiskās kartes dažādas intensitātes saimniekošanai, pamatot sastādīto tehnoloģisko karti.
• Kompetence - izvērtēt mēslošanas līdzekļu un ķimikāliju izlietojuma ietekmi uz ražu un ražošanas ekonomiku, spēj izvēlēties labības un eļļas augu novākšanas, apstrādes un glabāšanas tehniku un iekārtas.

Kursa plāns

1 Rapša audzēšanas īpatnības salīdzinot ar labības audzēšanu.
2 Rapša audzēšanas tehnoloģijas.
3 Eļļas linu, linu, ripša, citu specifisku eļļas augu audzēšanas tehnoloģijas.
4 Eļļas augu novākšanas un sēklu glabāšana.
5 Biodegvielas ražošana no eļļas augu sēklām.
6 Eļļas augu ražošanas ekonomika.
7 Labības audzēšanas tehnoloģijas un tehnika.
8 Labības novākšana, apstrāde, glabāšana.
9 Labības kvalitāti raksturojošie rādītāji un ietekmējoši faktori.
10 Labības ražošanas ekonomika un izmaksu aprēķina metodes.
11 Apskats par precīzās zemkopības sistēmas izmantošanas nepieciešamo ierīču uzstādīšanu kombainam.
12 Rapša audzēšanas tehnoloģija un tehnika, izstrādājot rapša audzēšanas tehnoloģisko karti.
13 Linu audzēšanas tehnoloģija un tehnika, izstrādājot linsēklu ieguves tehnoloģisko karti.
14 Linu audzēšanas tehnoloģija un tehnika, izstrādājot linsēklu ieguves tehnoloģisko karti.
15 Linu audzēšanas tehnoloģija un tehnika, izstrādājot linsēklu ieguves tehnoloģisko karti.
16 Linu audzēšanas tehnoloģija un tehnika, izstrādājot linsēklu ieguves tehnoloģisko karti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt sagatavotām praktisko darbu un patstāvīgā darba atskaitēm.

Pamatliteratūra

1. Ivanovs S., Straumale V.. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191. lpp.
2. Raksti par rapsi žurnālā Agrotops Nr. 7, 2000. g. - 17. - 29. lpp.
3. Boruks A. u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga : LLU Skrīveru zinātnes centrs, 1999. 202 lpp.
4. Graudu izvērtēšanas metodikas. Rīga: LR Zemkopības ministrija, 1996. 67 lpp.