Kursa kods LauZ5066

Kredītpunkti 2

Automobiļu tehniskais serviss

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā maģistrantūras studenti apgūst spēkratu tehnisko apkalpošanu, kā tehnikas infrastruktūras sistēmas sastāvdaļu. Studenti analizē automobiļu tehniskās apkalpošanas un remonta sistēmas. Iepazīstas ar tehniskās apkalpošanas struktūras režīmu, darbietilpības un kvalitātes noteikšanas metodikām. Iegūst zināšanas par servisa organizācijas struktūru, modeļiem un personāla vadību, kā arī par tehnoloģisko procesu organizācijas un izpildes tehnoloģiju analīzi. Iepazīstas arī ar tehniskā servisa materiāli – tehniskās apgādes organizāciju un sistēmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par automobiļu tehnisko servisu, apkalpošanas un remonta sistēmu veidošanās principiem. Iegūtās zināšanas var kalpot par pamatu turpmākajai radošai un profesionālai attīstībai.
Prasmes - studenti spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas, pilnveidojot un izstrādājot no jauna apkalpošanas un remontu metodes. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas.
Kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, izstrādāt tehniskā servisa remonta un apkopju programmas. Analizēt un pilnveidot servisa tehnoloģiskos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Automobiļu kvalitātes un tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības.
2 Automobiļa kvalitātes struktūra un darba drošuma rādītāji.
3 Automobiļa tehniskā stāvokļa parametri un to izmaiņas iemesli ekspluatācijas laikā.
4 Automobiļa atteikumu klasifikācija un rašanās modeļi.
5 Automobiļa tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības atkarībā no tā izstrādes.
6 Automobiļa tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības gadījuma procesu rezultātā.
7 Automobiļa tehniskā stāvokļa atjaunošanas likumsakarības.
8 Automobiļu tehniskās apkalpošanas un remonta sistēmu analīze.
9 Automobiļu tehniskās apkalpošanas struktūras, režīmu un darbietilpības noteikšanas metodika.
10 Automobiļu tehniskās apkalpošanas kvalitātes un efektivitātes novērtēšanas kompleksie rādītāji un metodes.
11 Tehniskā servisa ražošanas materiāli – tehniskā bāze.
12 Tehnoloģisko procesu organizācija tehniskā servisa uzņēmumos.
13 Automobiļu mazgāšanas – tīrīšanas darbu organizācijas un izpildes tehnoloģiju analīze.
14 Automobiļu TA, D un remonta darbu organizācijas un tehnoloģiju analīze.
15 Tehnoloģiskie moduļi tehniskā servisa uzņēmumos, to izveide, raksturojums un pielietojums.
16 Automobiļu uzpildes darbu organizācijas un tehnoloģiju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotai ieskaitei ar vērtējumu vismaz 4 balles. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Fisher R. etc. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany : Verl. Europa-Lehrmittel, 2006. 688 p. ISBN 3-8085-2301-8.
2. Automotive Handbook. 7th ed. Plochingen: Robert Bosch, 2007. 1196 p.
3. Суханов Б.Н. и.др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. Москва: Транспорт, 1991. 160 с.
4. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автопранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Москва: Транспорт, 1993. 272 с.

Papildliteratūra

1. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов; под ред. Е.С.Кузнецова. Москва: Транспорт. 1991. 413 с.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.