Kursa kods LauZ5041

Kredītpunkti 4

Kvantitatīvās ģenētikas pamati

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Līga Paura

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi, dzīvnieku ciltsvērtērtību novērtēšanu. Metožu apgūšanai pielietos reālos datu masīvus saistītos ar izmēģinājumiem dzīvnieku zinātnēs. Uzdevumu atrisināšanai izmantos speciālās datorprogrammas (WOMBAT, PEST). Iegūtās zināšanas maģistranti tālāk izmantos kursa darbu un maģistra darba izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studijām studentam būs: zināšanas un padzilinātās zināšanas un kritisku izpratni par kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi, dzīvnieku ciltsvērtērtību novērtēšanu (izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksmānes). Prasmes: patstāvīgi izmantot kvantitatīvās ģenētikas teoriju un metodes lai veiktu pētniecisku darbību. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par kvantitatīvās ģenētikas pielietošanu dzīvnieku zinātņu nozarē gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem (izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, patstāvīgi izstrādāts mājas darbs). Kompetences: veikt maģistra darba pētijumu; pielietot kvantitatīvās ģenētiska speciālo programmatūru ģenētisko parametru un dživnieku ciltvērtību noteikšanai; patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtos rezultātus un veikt to analīzi (patstāvīgi izstrādāts un publiski aizstāvēts mājas darbs, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvantitatīvās ģenētikas priekšmets, īsa vēsture. Nepārtrauktā mainība. Kvantitatīvās pazīmes. [L – 2h]
2. Ģenētiskās vērtības un populācijas vidējā raksturošanas iespējas vienlokusa modelī. Gēna efekti. [L – 2h, P – 2h]
3. Dispersijas komponentes. Aditīvā un dominēšanas dispersija. Genotipa un vides mijiedarbība. [L – 2h, P – 2h]
4. Radinieku kovariācija. Epistatiskās mijiedarbības kovariācija. [L – 2h, P – 2h]
5. Vides kovariācija. Mātes efekts. Fenotipiskā līdzība. [L – 2h, P – 2h]
6. Iedzimstamības būtība, tās sakars ar ciltsvērtību, fenotipa korelāciju un regresiju. [L – 2h, P – 2h]
7. Iedzimstamības novērtēšanas principi. Iedzimstamības novērtēšana panmiksijas situācijā. [L – 2h, P – 2h]
8. Iedzimstamības novērtēšanas precizitāte. Programmatūra ģenētisko parametru novērtēšanai. [L – 2h, P – 4h]
9. Izlases efektivitāte. Izlases efektu noteicošie faktori. Izlases efektivitātes prognoze. [L – 2h, P – 2h]
10. Izlases ietekme uz mainību. Izlases efekta novērtēšana. [L – 2h, P – 2h]
11. Īslaicīgas izlases efektivitāte. Ilgstošas izlases rezultāti. Izlases robežu teorija. [L – 2h, P – 2h]
12. Atlases ietekme uz pazīmes vidējo vērtību un dispersiju. Inbrīdinga depresija un heteroze. [L – 2h, P – 2h]
13. Lineārie modeļi dzīvnieku ciltsvērtību noteikšanai. [L – 2h, P – 2h]
14. Ģenētiskā novērtēšana, izmantojot dažādus informācijas avotus. [L – 2h, P – 2h]
15. Tēva un dzīvnieka modelis. [L – 2h, P – 2h]
16. Vienpazīmju un daudzpazīmju modelis. [L – 2h, P – 2h]

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido praktiskais uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām un teorija par studiju kursā apgūto teorētisko vielu. Izstrādāti praktiskie darbi. Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas. Izstrādāts un publiski aizstāvēts mājas darbs. Mājas darbā ir jāaprēķina izvēlētās dzīvnieku sugas kvantitatīvo pazīmju ģenētiskie parametri, jāpielieto tie selekcijas efektivitātes vai ciltsvērtēšanas noteikšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.kontroldarbs (35%), 2. kontroldarbs (35%) un mājas darbs (30 %). Studenti, kuriem studiju kursa kumulatīvais vērtējums ir mazāks par 4, vai vēlas uzlabot to (ir vismaz 4), sesijas laikā kārto komplekso eksāmenu. Eksāmens iekļauj praktisko daļu (70%) un teoriju (30%).

Pamatliteratūra

1. Falconer D.S., Mackay T.F.C. Introduction to Quantitative Genetics. 4th edition. Edinburgh: Longman Limited, 1996. 464 p. 2. Bourdon, R.M. Understanding Animal Breeding: Pearson New International Edition. Pearson education limited, 2014. 513 p. [LF, Dzīvnieku zinātņu institūts, 1 eks.] 3. Mrode A.R., Thompson R. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values. 3rd Edition. CAB International, 2014. 343 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts LF Akadēmiskā izglītības maģistra studiju programma „Lauksaimniecība” specializācija Lopkopība.