Kursa kods LauZ5031

Kredītpunkti 2

Zāles lopbarības ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne3210121028/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. E-studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF, Lauksaimniecības tehnika
2. Kravale D. Kāda barība jāsagatavo? Latvijas Lauksaimnieks, Nr.1, 1997.
3. Kemira. AIV Lopbarības sagatavošana plēves seguma stirpā. 1996. 13 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obl.: kurss TF maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne studiju apakšprogrammām “Lopkopības mehanizācija” un “Augkopības tehnika”.

Kursa anotācija

Zālaugu veidi un ķīmiskais sastāvs, barības vērtība, audzēšanas agrotehnika, izēdināšanas normas. Zāles lopbarības gatavošanas agrotehniskās prasības un tehnoloģijas. Mašīnu kompleksi un to ekonomiskais vērtējums. Lopbarības glabāšana un izbarošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izskaidrot zāles lopbarības veidus, to kvalitāti raksturojošos parametrus, dažādu lopbarības veidu salīdzinošo vērtējumu, lopbarības izmantošanas nozīmi tautsaimniecībā, zināšanas audzēšanas tehnoloģijās un pielietojamā tehnikā.
• Prasmes - izstrādāt tehnoloģiskās kartes dažādas zāles lopbarības ražošanai, pamatot sastādīto tehnoloģisko karti.
• Kompetence - spēj izvērtēt zāles lopbarības ražošanas sastādīto tehnoloģisko karti, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku un izvērtēt izvēlētās tehnikas priekšrocības un trūkumus

Kursa plāns

1 Lopbarības zālaugu veidi, to salīdzinošs vērtējums.
2 Siena (irdena, presēta un smalcināta) sagatavošana.
3 Lopbarības konservēšanas teorētiskie pamati.
4 Skābbarības un skābsiena gatavošanas tehnoloģijas
5 Skābbarības un skābsiena gatavošanas tehnoloģijas
6 Kontroldarbs.
7 Ķīmiski konservētās zāles lopbarības gatavošanas tehnoloģijas.
8 Vītskābbarības gatavošana hermetizētos rituļos.
9 Zāles lopbarības sausnas (mitruma) satura un kvalitātes noteikšanas metodes.
10 Dažādu veidu lopbarības ražošanas ekonomika.
11 Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums.
12 Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums.
13 Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums.
14 Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums.
15 Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums.
16 Konservanta dozatora padeves normas noteikšana un regulēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt izpildītiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem, sagatavotām to atskaitēm un aizstāvētiem mājas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D.. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka: LLU UZC, 2004. 125 lpp.
2. Ienesīga tālumnieka saimniecība. Rīga: Avots, 1999. 67-112 lpp.
3. Lapiņš A., Kažotnieks I., Stašāns A.. Skābbarības ražošana. LLKC, Ozolnieki: 1997. 36 lpp.
4. Auziņš V., Kreituzis E.. Rituļskābbarības gatavošana un izmantošana. žurn. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, Nr.7, 1998.