Kursa kods LauZ5018

Kredītpunkti 2

Augkopības produkcijas kondicionēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne32881628/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Donald B. Brooker, Fred W. Baakker - Arkema, Carl W. Hall. Drying and Storage of Grains and Oilseeds. New York, 1992. 450 p.
2. Shlomo Navarro, Ronald T. Noyes. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. Boca Raton: CRC Press, 2001. 320 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obl.: kurss TF maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Augkopības tehnika” un "Lopkopības mehanizācija".

Kursa anotācija

Materiālu birstamība, tilpuma masa, berzes koeficients, mitrums, higroskopiskums. Glabāšanas režīmi, noliktavu konstrukcijas, glabāšanas režīmu nodrošināšanas tehniskie risinājumi. Produktu kondicionēšanas paņēmieni: kaltēšana, aktīvā vēdināšana, hermetizēšana, glabāšana bezskābekļa atmosfērā, ogļskābās gāzes, slāpekļa vidē. Kondicionēšanas tehnika, enerģētika. Transportieri un to izvēles kritēriji.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - augkopības kondicionēšanas jautājumos, kondicionējamo materiālu īpašībās un pielietojamās iekārtās.
• Prasmes - novērtēt kondicionējamo materiālu īpašības un apstrādes īpatnības un pielietojamās tehnikas tehniskos risinājumus.
• Kompetence - iegūtās zināšanas dod iespēju kompetenti veikt produkcijas kondicionēšanu un patstāvīgi pieņemt lēmumus par optimālu tās realizāciju.

Kursa plāns

1 Birstošu materiālu dalāmības pazīmes.
2 Transportieru izvēles pamatojums
3 Produkta aktīvā vēdināšana
4 Produktu kaltēšana
5 Produktu ķīmiskā konservēšana
6 Produktu glabāšana
7 Kontroldarbs
8 Stiebraugu konservēšanas paņēmieni lopbarībai
9 Graudu masas kondicionēšanas paņēmieni
10 Kartupeļu glabātuves, glabāšanas režīmi
11 Kāpostu glabātuves, glabāšanas režīmi
12 Burkānu glabātuves, glabāšanas režīmi
13 Sīpolu novākšanas, glabāšanas režīmi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Laboratorijas darbu atskaites, analītisks pārskats par patstāvīgā darba tēmu.

Pamatliteratūra

1. Вобликов Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности: Учебное пособие для вузов. Москва: Лань, 2005. 208 с.
2. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. J. Pankovs, S. Ivanovs, D. Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.
3. E studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF, Lauksaimniecības tehnika
4. Ivanovs S., Lazovska V.. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.