Kursa kods LauZ4262

Kredītpunkti 1

Mašīnu tehniskā apkalpošana II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

author

Gunārs Aizsils

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4213, Lauksaimniecības mašīnas I

LauZ4222, Spēkrati

LauZ4261, Mašīnu tehniskā apkalpošana I

MašZ4050, Metroloģija un tolerances

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst lauksaimniecības un citu mašīnu elektrisko un elektronisko sistēmu apkalpošanas un diagnostikas principus un paņēmienus. Studenti apgūst moderno mēriekārtu izmantošanu mašīnu ekspluatācijas un diagnostikas parametru noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par moderno mašīnu elektrisko un elektronisko sistēmu apkalpošanas, diagnostikas un testēšanas paņēmieniem un iekārtām.
• Prasmes: izvēlēties piemērotākās diagnostikas iekārtas un tās izmantot mašīnu atteikumu atklāšanai.
• Kompetence: iegūtās zināšanas un prasmes izmantojamas, lai katrā konkrētā situācijā varētu pieņemt izdevīgāko lēmumu par mašīnu tehniskās apkalpošanas un diagnostikas stratēģiju un taktiku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Elektrosistēmu pielietojums mašīnu funkciju nodrošināšanā.
2 Mašīnu elektrosistēmu elementi, to raksturīgākie atteikumi un to rašanās iemesli.
3 Tehniskās apkalpošanas loma, mašīnu sistēmu darbspēju nodrošināšanā.
4 Diagnostikas loma, mašīnu sistēmu darbspēju nodrošināšanā.
5 Tehniskās informācijas avoti, to efektīva izmantošana mašīnu diagnostikā.
6 Mašīnu elektrisko slēgumu shēmas, informācijas ieguve no tām.
7 Mašīnu elektroapgādes elementi, to atteikumi, diagnostika un apkalpošana.
8 Iedarbināšanas sistēmas elementi un to atteikumi, diagnostika un apkalpošana.
9 Apgaismes ierīces, to raksturīgākie atteikumi un diagnostika.
10 Mašīnu elektrosistēmu funkcionālā diagnostika ar iebūvētiem diagnostikas rīkiem.
11 Mašīnu elektrosistēmu funkcionālā diagnostika ar ārējām diagnostikas iekārtām.
12 Elektroinstalācijas defektu novēršana, remontā izmantojamie materiāli un ierīces
13 Mašīnu ekspluatācijas parametri, to noteikšanas paņēmieni un iekārtas.
14 Degvielas patēriņa noteikšanas praktiskie paņēmieni.
15 Mašīnu jaudas noteikšanas paņēmieni un iekārtas.
16 Iebūvētās mašīnu kontroles un datu reģistrēšanas sistēmas, to izmantošana un vadība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava, 1994. 252 lpp.
3. Denton T. Advanced Automotive Fault diagnosis. 2nd edition. Elsevier LTD, 2006. 271 p. ISBN: 978-0-7506-6991-7

Papildliteratūra

1. Bauer H. Automotive Electrics Automotive Electronics. 4-th edition. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2004. 503 p.
2. Denton T. Automobile Electrical and Electronic Systems. Third edition. London; New York: Elsevier LTD, 2004. 463 p. ISBN-13: 978-0-7506-6219-2
3. Gscheidle R. (ed.). Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Profi" : žurnāls par lauksaimniecības tehniku. ISSN 2256-0130.
2. Žurnāls "Agro Tops". ISSN 1407-5164

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Lauksaimniecības tehnika pilna un nepilna laika studijās