Kursa kods LauZ4260

Kredītpunkti 2

Tehnoloģijas un iekārtas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Izvēlas nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas kāda pārtikas produkta ražošanai atbilstoši izvēlētai tehnologijai. Izveido tehnoloģisko shēmu ar uzrādītām iekārtām, aprēķina nepieciešamo resursu daudzumu tehnoloģiskajā procesā, izstrādā iekārtu noslogojuma grafiku, ražotnes plānu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas; pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas;
• prasmes; inovatīvu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana, pārtikas iekārtu aprēķinu veikšana,
• kompetence; vadīšana pārtikas uzņēmumos, pamatot pārtikas iekārtu darba režīmu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija kursa projekta izstrādē – iekārtu izvēles pamatprincipii
2 Ražotnes plāna veidošanas pamatprincipi.
3 Darbs bibliotekā, tehnoloģisko shēmu analīze.
4 Tehnoloģisko shēmu veidošana konkrēta produkta ražošanai.
5 Shēmā ietilpstošo iekārtu izvēle.
6 Iekārtu skaita aprēķins, to darba laika aprēķins.
7 Aprēķinu pārbaude.
8 Darbs bibliotekā.
9 Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija, iekārtas.
10 Iekārtu noslogojuma grafika veidošana.
11 Iekārtu darbināšanas resursu aprēķins, grafiku veidošana.
12 Ražotnes plāna veidošana ar uzrādītu iekārtu izvietojumu.
13 Konsultācijas darba nobeigšanai.
14 Kursa projekta noformēšana
15 Kursa projekta pārbaude
16. Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. Aut. kol. L. Dukaļska, R. Galoburda, E.Sturmoviča u. c. LLU, PTF. Jelgava, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Илюхин В.В., Тамбовцев И.М. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий мясной промышленности. Москва: ГИОРД, 2005.

Papildliteratūra

1. Čekstere J. Mūsu maize: maizes cepšanas tradīcijas Latvijā. Rīga. Mc Ābols, 2004. 127 lpp.
2. Lasmane I. Piens un tā pārstrāde. Ozolnieki. LLKIAC, 2000. 93 lpp.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības inženierzinātnes bakalaura studiju apakšprogrammai Pārtikas iekārtas.