Kursa kods LauZ4259

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne14/02/2017Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Inženierzinātņu doktors

author prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Obl.: TF bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne".

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir pirmās pakāpes akadēmisko studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu kādā no fakultātes bakalaura studijām atbilstošā inženierzinātnes virzienā. Bakalaura darbs apliecina studenta profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt inženiertehniska un zinātniska uzdevuma izpildi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par mašīnu un mehānismu uzbūves, darbības, projektēšanas, izvēles un ekspluatācijas pamatprincipiem lauksaimniecības tehnikas jomā
• Prasmes atbilstošākās tehnikas un racionālāko tehnoloģisko risinājumu izvēlē, mašīnu darbības optimālo režīmu uzturēšanā, vienkāršu mašīnu detaļu un mezglu projektēšanā lauksaimniecības tehnikas izmantošanas un apkalpošanas jomā
• Kompetence lauksaimniecības tehnikas darbības kvalitātes un tehniski - ekonomisko rādītāju novērtēšanā

Kursa plāns

1 Bakalaura darba temata izvēle, saskaņošana, apstiprināšana un darba kalendārā plāna sagatavošana.
2 Mērķa un uzdevumu pamatojuma sagatavošana.
3 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītiskā pārskata sagatavošana.
4 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītiskā pārskata sagatavošana.
5 Tehniskā risinājuma analogu izpēte.
6 Eksperimentālo pētījumu metodikas sagatavošana.
7 Eksperimentālo pētījumu metodikas sagatavošana.
8 Eksperimentālo pētījumu veikšana.
9 Eksperimentālo pētījumu materiālu apkopošana un analīze.
10 Bakalaura darba apraksta daļas melnraksta sagatavošana.
11 Demonstrējamo uzskates līdzekļu sagatavošana.
12 Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie noteikumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne [tiešsaiste]. K.Vārtukapteinis, D.Berjoza, I.Dukulis. Jelgava: LLU TF, 2016. 20 lpp. [Skatīts 08_03_2017.]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Met_nor_bak_d_2016_0.pdf