Kursa kods LauZ4257

Kredītpunkti 3

Lopkopības izcelsmes izejvielas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1001, Ķīmija

Kursa anotācija

Studiju mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijā nozīmīgāko lopkopības izcelsmes pārtikas izejvielu ražošanas tehnoloģiju, analizējot faktorus, kuri formē šo produktu kvalitāti. iepazīstināt ar lopkopības produktu: piena, gaļas olu pirmapstrādi, kā arī to kvalitātes vērtēšanu ražošanas stadijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par piena gaļas un olu ražošanas tehnoloģiskiem procesiem, kā arī šo produktu kvalitātes nodrošināšanu, lietojot mūsdienīgas darba metodes.
• Prasmes pārzināt pārtikas izejvielu ražošanas procesus, kā arī novērtēt to norisi un apstākļus, pie kuriem var sasniegt augstus darba rezultātus.
• Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pārtikas uzņēmumu inženieriem, rūpējoties par ražošanastehnoloģiskā procesa pilnveidi un saražotās produkcijas kvalitātes nodtošināšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lopkopības nozīme un stāvoklis Latvijā. Normatīvie akti, kuri saistīti ar lopkopību.
2 Lauksaimniecības dzīvnieki: to izcelšanās, selekcija, šķirnes, pavairošana, bioloģiskie cikli.
3 Lopbarība, tās iedalījums, raksturojums, ķīmiskais sastāvs un novērtēšana. Mājdzīvnieku ēdināšanas normas.
4 Raksturīgākie liellopu, cūku un mājputnu turēšanas veidi. Lab.darbs: Teļu automatizētie ēdinašanas stendi.
5 Laboratorijas darbs: Cūku un mājputnu ēdināšanas iekārtas.
6 Laboratorijas darbs: Mājdzīvnieku ūdensapgādes iekārtas.
7 Kontroldarbs. Laboratorijas darbs: Govju slaukšanas aparēti.
8 Piena ražošanas tehnoloģija.
9 Piena pirmapstrādes tehnoloģija
10 Liellopu gaļas un cūkgaļas ražošanas tehnoloģija
11 Mājputnu produkcijas ražošanas tehnoloģija
12 Piena, gaļas un olu kvalitāte, tās novērtējums.
13 Laboratorijas darbs: Govju slaukšanas iekārtas ar piena vadu.
14 Laboratorijas darbs: Izslauktā piena uzskaite un piena parauga noņemšana.
15 Laboratorijas darbs: Stenda tipa slaukšanas ierkārtas.
16 Laboratorijas darbs: Piena dzesētāji un aukstuma mašīnas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt pēc lekciju kursa noklaušīšanās, laboratorijas darbu izstrādāšanas un abu kontroldarbu sekmīgas uzrakstīšanas.

Pamatliteratūra

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija.Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. E. Matisāns, J. Uzuleņš u.c. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Papildliteratūra

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
3. Labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktu ražošanā [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/20/01/vadl_20.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai "Pārtikas iekārtas"