Kursa kods LauZ4256

Kredītpunkti 2

Tehnoloģisko iekārtu elementi

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Meha4009, Teorētiskā mehānika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar pārtikas ražošanas iekārtu un mašīnu konstruēšanu, ietverot birstošo produktu šķirotājus un piemaisījumu atdalītājus, šķidro un rupji disperso produktu šķirotājus, produktu smalcinātājus, graudu atsēnalotājus un slīpētājus, produktu daudzuma mērītājus un plūsmas dozatorus, produktu maisītājus, taras sagatavošanas un gatavās produkcijas iesaiņošanas iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par pārtikas produktu sagatavošanas tehnoloģisko iekārtu konstruktīkviem risinājumiem un to darbības teorētiskiem pamatiem.
• Prasmes - izstrādāt inženiertehnisko aprēķinu un ekonomisko novērtējumu jaunas vai pilnveidotas konstrukcijas pārtikas ražošanas tehnoloģiskai iekārtai.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pārtikas ražošanas iekārtu konstrukcijas pilnveidē un modernizēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas rūpniecības tehnisko līdzekļu struktūra. Iekārtu un mašīnu konstruēšanas pamatprincipi.
2 Produktu šķirošanas teorētiskais pamatojums. Produktu virzīšanās pa svārstošu sietu
3 Šķirotāji ar riņķveida kustošiem sietiem. Šķirotāji ar cilindriskiem sietiem.
4 Šķirošana ar gaisa seperatoru. Škirošana ar trijeriem.
5 Škirošana ar magnētiskiem seperatoriem. produkcijas mazgātāji.
6 Akmeņu atdalītāji. Sietu piedziņas mehānismi.
7 Šķidrumu nostādinātāji. Šķidro produktu filtrēšana.
8 Centrifūgas un separatori.
9 Produktu smalcinātāji. Īpatnējais spiediens un īpatnējais griešanas darbs.
10 Propellera tipa un trumuļtipa griezējaparāti.
11 Produktu smalcināšana ar griezni. Griešanas spēka aprēķins.
12 Produktu smalcināšana veserīšu tipa un ložu tipa dzirnavās.
13 Graudu atsēnalotāji un slīpētāji
14 Produktu daudzuma mērītāji un plūsmas dozatori.
15 Produktu sablīvētāji, eksfrūderi, preses, granulatori.
16 Taras sagatavošana un gatavās produkcijas iepakošanas iekārtas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - eksāmens. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Tehnoloģisko iekārtu elementi. Lekciju kurss. Jelgava, 2008. 52 lpp.
2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas red. Jelgava: LLU, 2000. 524. lpp.
3. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2003. 670 lpp. 2008.g.
4. Бредихин С.А. Космодемянский Ю.В. Технология и техника переработки молока. Москва: Колос 2001. 400 с.

Papildliteratūra

1. Кавэцкий Г.Д., Королэв В.В. Процессы и аппараты пищевых производств. Москва: Агропромиздат, 1991. 432 с.
2. Харламов С.В. Практикум по расчету и контруoлированию машин и аппаратов пищевих производств. Москва: Aагропромиздат, 1991. 256 с.
3. Технологическое оборудование пищевиых производств. Под ред. В.М. Азаровa. Москва: Агропромиздат, 1988. 463 с.

Piezīmes

Obligāts kurss TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju apakšprogrammai "Pārtikas iekārtas"