Kursa kods LauZ4254

Kredītpunkti 3

Lopkopības mehanizācija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne48242414/02/2017Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Juris Priekulis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

LauZ4234, Lopkopības tehnoloģija

Papildliteratūra

1. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
2. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Aut.gr.vad. J.Priekulis. Jelgava, LLU, 1999. 60 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāli "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598
3. Žurnāls "Landtechnik" ISSN 0023-8082

Piezīmes

Obligāts kurss TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar lopkopības mehanizācijas stāvokliLatvijā, lopkopības mašīnu sistēmu, tās veidošanos un īpašībām, mūsdienīgām govju slaukšanas iekārtām un slaukšanas robotiem, piena skaitītājiem un plūsmas adapteriem, piena attīrīšanas un dzesēšanas iekārtām, aukstuma mašīnām, lopbarības sagatavošanas iekārtām, lopkopības menedžmenta sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lopkopības mehanizācijas stāvokliLatvijā un tā attīstības tendencēm, modernām tehnoloģijām un iekārtām, kuras lieto govju slaukšanai un iegūtā piena pirmapstrādei, lopbarības sagatavošanai, kā arī piena lopkopības menadžmentu.
• Prasmes pārzināt un izvērtēt dažādas govju slaukšanas, piena pirmapstrādes un lopbarības sagatavošanas tehnoloģiskās iekārtas, vadoties pēc tās konstrukcijas un tehniskiem parametriem.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepiešamas lauksaimniecības inženieriem, rūpējoties par lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas modernizēšanu.

Kursa plāns

1 Lopkopības mehanizācijas nozīme, attīstības vēsture un pašreizējais stāvoklis.
2 Govju slaukšanas mehanizācijas pamat. slaukšanas aparāti.
3 Slaukšanas iekārtu vakuuma sistēmas.
4 Iekārtas govju slaukšanai slaucenēs un piena vados.
5 Piena plūsmas indikatori un sensori, piena skaitītāji.
6 Stenda tipa slaukšanas iekārtas.
7 Slaukšanas iekārtu kopšana.
8 Piena attīrīšana no piemaisījumiem, dzesēšana un uzkrāšana.
9 Aukstuma mašīnas.Menedžmenta sistēma piena lopkopībā.
10 Govju slaukšanas roboti, to izmantošanas īpatnības
11 Lopbarības sagatavošanas tehnoloģija un prasības
12 Lopbarības smalcināšanas paņēmieni. Griešana ar nazi un griezni.
13 Lopbarības placināšana, izrīvēšana, drupināšana.
14 Lopbarības attīrīšana no piemaisījumiem un dozēšana.
15 Lopbarības maisījumu sagatavošana.
16 Lopbarības sablīvēšana. Lopbarības granulatori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - eksāmens. Eksāmena saņemšanai jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
3. DeLaval Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2009. 305 p.
4. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava:LLU, 2012. 240 lpp.