Kurs-Code LauZ4253

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)18.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anda Rūtenberga-Āva

Vorkenntnisse

LauZ2040,

LauZ2044,

LauZ3004,

LauZ3168,

LauZ4031,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augkopība A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 1982. 310 lpp.
4. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp.
2. Zinātnisko rakstu krājumi: LLU Raksti, Agronomijas Vēstis, Agricultural Research, Agronomy Research, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, Grassland Science in Europe u.c. - atbilstoši tematikai

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Saimnieks LV ISSN 1691-1598,
2. Agro Tops ISSN 1407-5164