Код курса LauZ4253

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса18.02.2016

Разработчик курса

author

Anda Rūtenberga-Āva

Предварительные знания

LauZ2040,

LauZ2044,

LauZ3004,

LauZ3168,

LauZ4031,

Учебная литературa

1. Augkopība A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 1982. 310 lpp.
4. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.

Дополнительная литература

1. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp.
2. Zinātnisko rakstu krājumi: LLU Raksti, Agronomijas Vēstis, Agricultural Research, Agronomy Research, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, Grassland Science in Europe u.c. - atbilstoši tematikai

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV ISSN 1691-1598,
2. Agro Tops ISSN 1407-5164