Kursa kods LauZ4253

Kredītpunkti 4

Augkopības produkcijas ražošana I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Anda Rūtenberga-Āva

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2040, Augsnes zinātne un agroķīmija

LauZ2044, Laukkopības pamati

LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

LauZ3168, Augu aizsardzība I

LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija

Kursa anotācija

Augkopības produkcijas ražošanas kursā studenti iepazīstas ar atsevišķu kultūraugu grupu (graudaugi, pākšaugi, bumbuļaugi, sakņaugi, eļļas augi, šķiedraugi) formu vai sugu saimniecisko nozīmi un izmantošanas iespējām. Apgūst klasifikāciju, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, ražas un tās veidošanās likumsakarības, sastāda kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu dažādos augsnes un meteoroloģiskajos apstākļos, aprēķina ražošanas izmaksas un bruto segumu. Galvenajiem produkcijas veidiem studenti praktiski nosaka svarīgākos kvalitātes

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Iegūst zināšanas par laukaugu morfoloģiju, agroekoloģiskajām prasībām un dažādu faktoru ietekmi uz ražu un kvalitātes rādītājiem. Prot atšķirt laukaugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, vērtēt dažādu sugu un šķirņu piemērotību audzēšanai konkrētos agrometeoroloģiskajos apstākļos.
• Ir prasme noteikt produkcijas kvalitātes rādītājus.
• Studenti ir kompetenti izstrādāt kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu plānotajam ražas līmenim, aprēķināt audzēšanas izmaksas, organizēt un vadīt ar augkopības produkcijas ražošanu saistītos darbus, vērtēt to izpildes kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Laukaugu ražas veidošanās teorētiskie pamati - ražu ietekmējošo faktoru bloki.
3 Ražu agroekoloģiskā plānošana un prognozēšana.
4 Fotosintētiskais potenciāls un tā saistība ar ražas lielumu. .
5 Sēklzinība. Sēklas materiāla kontrole.
6 Sēklu kvalitāti noteicošie faktori veģetācijas laikā, sēklu veidošanās un nogatavošanās procesa raksturojums.
7 Sēklu pēcbriedes procesu raksturojums, dzīvības procesi sēklās, sēklu sagatavošana sējai.
8 Labības, to iedalījums, produkcijas kvalitātes rādītāji.
9 Labību augšana un attīstība.
10 Ziemāju labības - kvieši, rudzi, tritikāle, mieži.
11 Ziemāju labību agrotehnika.
12 Vasarāju labības - kvieši, mieži, auzas, labību mistri.
13 Vasarāju labību agrotehnika.
14 Kukurūza un griķi.
15 Labību novākšana un ražas uzglabāšana.
16 Sakņaugi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbi zināšanu pārbaudei, kas akumulējoši dod iespēju saņemt automātisku vērtējumu eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Augkopība A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 1982. 310 lpp.
4. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.

Papildliteratūra

1. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp.
2. Zinātnisko rakstu krājumi: LLU Raksti, Agronomijas Vēstis, Agricultural Research, Agronomy Research, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, Grassland Science in Europe u.c. - atbilstoši tematikai

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV ISSN 1691-1598,
2. Agro Tops ISSN 1407-5164

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība", ar kvalifikāciju "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" pilna un nepilna laika studijās.