Kursa kods LauZ4249

Kredītpunkti 4

Lauksaimniecības mašīnas III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne; stiebraini, šķidri, birstoši, higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas, agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnām, to uzbūvi, darbību un regulēšanām
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas mašīnu praktiskā izmantošanā
• Kompetence lauksaimniecības mašīnu novērtēšanā, izvēlē un izmantošanā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kartupeļu novākšanas mašīnas, to darbīgās daļas, tehnoloģiskais process
2 Kartupeļu novākšanas kombaini, to uzbūve un tehnoloģiskais process
3 Dārzeņu novākšanas tehnoloģijas un tehnika, mašīnu darbīgās daļas, to teorētiskie pamati
4 Linu novākšanas tehnoloģijas, tehnika un mašīnu darbīgās daļas
5 Kaņepju novākšanas tehnika
6 Kontroldarbs
7 Lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas
8 Zāles pļaujmašīnas, to uzbūve un tehnoloģiskais process
9 Lopbarības pašgājēju sagatavošanas tehnika
10 Grābekļi un vālotāji
11 Siena preses, to uzbūve un tehnoloģiskais process
12 Siena preses, to uzbūve un tehnoloģiskais process
13 Salmu savākšanas mašīnas
14 Labības kombaini, to uzbūve un tehnoloģiskais process
15 Labības kombaini, to uzbūve un tehnoloģiskais process
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu

Pamatliteratūra

1. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. [Rīga] : LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 192 lpp.
2. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas / J. Pankovs, S. Ivanovs, D. Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.
3. Cers J. Kombaini. [tiešsaiste]. Rīga, 2006. 30 lpp. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/9f949b4f-b04d-b6b3.pdf
4. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.
2. Landtechnik / Hrsg. von Horst Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart:: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3: Plant production engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik : Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082. [skatīts 27.03.2013.] Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/ Ir LLU FB Pieejams EBSCO datubāzēs.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnika”.