Kursa kods LauZ4241

Kredītpunkti 3

Pļavkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība48242428/11/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aleksandrs Adamovičs

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Whitehead David C. Grassland nitrogen. Wallingford : CAB International, 1995. 397 p. ISBN 0851989152.
2. Grassland Productivity and Ecosystem Services. Ed. by Gilles Lemaire, John Hodgson, Abad Chabbi. CABI, 2011. 296 p.
3. David J. Gibson. Grasses and Grassland Ecology. New York: Oxford University Press, 2009. 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Jelgava, LLU. ISSN 1407-4427.
2. Agronomy Research. Tartu: Estonian Agricultural University. ISSN 1406-894X.
3. Crop Science. Madison. ISSN 0011-183X.

Piezīmes

Obligātais kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība”, kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā pilna un nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Pļavkopība kā lauksaimniecības nozare. Īsa pļavkopības zinātnes attīstības vēsture un periodi. Zinātniskās pētniecības darbs pļavkopībā, tā galvenie virzieni. Zālaugu morfoloģiskās pazīmēs un bioekoloģiskās īpašības, augu kopu veidošanas likumsakarības un to regulēšanas iespējas. Dabiskie zālāji. Dabisko zālāju klasifikācija. Galveno zālāju tipu raksturojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par zālāju ražību ietekmējošiem agroekoloģiskiem faktiem, to savstarpējo mijiedarbību, zālaugu morfoloģisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehniku, ražas kvalitāti. Studenti prot novērtēt zālaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, prot noteikt zālaugu sēklas pazīst stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugu sugas, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku un zelmeņu veidošanas tehnologijas, sastādīt zāles lopbarības ieguves tehnoloģiskos plānus. Studenti ir kompetenti organizēt zāles lopbarības ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotākās šķirnes, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.

Kursa plāns

1 Pļavās un ganībās izplatītāko augu sugu bioloģiski ekoloģiskais un saimnieciskais raksturojums.
2 Kultivēto daudzgadīgo zāļu cerošanas un aplapojuma tipa noteikšana (pēc herbārija).
3 Daudzgadīgo zāļu sugu noteikšana pēc dīgstiem, veģetatīvām un ekoloģiskām prasībām.
4 Daudzgadīgo zāļu sēklu noteikšana un raksturojums.
5 Zāļu maisījuma sastādīšana un izsējas normas aprēķināšana.
6 Ganību plātību aprēķināšana un sadalīšana aplokos.
7 Ganību ražības noteikšana.
8 Pļāvu un ganību mēslošana.
9 Zaļā konveijera organizēšana.
10 Dabisko zālāju uzlabošanas sistēmas.
11 Sēto zālāju ierīkošana.
12 Pļavu racionāla izmantošana.
13 Ganību ierīkošana un izmantošana dažādiem mājdzīvniekiem.
14 Siena sagatavošanas tehnoloģijas.
15 Skābbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
16 Zālaugu sēklaudzēšanas sējumu veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā kontroldarbi pa noteiktām tēmām. Laboratorijas darbu pārbaude un ieskaitīšana. Semestra kopsavilkuma kontroldarbs. Mācību prakses atskaite. Kursa darba aizstāvēšana (jābūt aizstāvētam pirms eksāmena).

Pamatliteratūra

1. Alfa and Alfa Improvement Editor by Hanson A.A; Barues D.K., R.R. Hill,. et.al. Number 29 in the series Agronomy, American Society of Agronomy. Crop Science Society of America J.Soil. Science Society of America. Medison, Wisconsin, USA, 1998. 1084 p.
2. Chapman G.P. The biology of grasses. Oxon: CAB International. 1996. 273 p.
3. Harris Peter S. Grassland resource assessment for pastoral systems. Rome: FAO, 2000. 150 p. ISBN 9251045372, ( FAO plant production and protection paper ; 162, ISSN 02592517 ) Pieejams: http://www.fao.org/DOCREP/003/X9137E/X9137E00.HTM