Kursa kods LauZ4238

Kredītpunkti 2

Dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAgrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ieva Žukauska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa projekta pamatā ir dārzkopības speciālajos studiju kursos gūtās zināšanas. Kursa projekts var būt: eksperimentāla rakstura rezultātu apkopojums; ražošanas pieredzes analizējošs apraksts dārzkopībā; dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju salīdzinājums. Studenti patstāvīgi veic pētījumus, iegūst, analizē un sistematizē informāciju, veic tēmai atbilstošus aprēķinus un datu analīzi, pēc iegūtajiem rezultātiem veic secinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa projekta izstrādāšanas rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas patstāvīgi veikt eksperimentāla , teorētiski analizējoša vai situācijas analīzes rakstura pētniecisko darbu, tā apkopojot,
,padziļinot un pamatojot teorētiskās zināšanas saistībā ar praktisko dārzkopību;
• prasmes apkopot un analizēt iegūto informāciju, salīdzināt un izvērtēt dārzaugu audzēšanas tehnoloģijas, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus dažādu situāciju un problēmu risinājumam;
• kompetence apkopot, studēt un analizēt zinātnisko un speciālo literatūru dārzkopībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta tēmas izvēle.
2 Literatūras atlase un apskata veidošana.
3 Literatūras atlase un apskata veidošana.
4 Literatūras atlase un apskata veidošana.
5 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam.
6 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam.
7 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam.
8 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam.
9 Datu apstrāde un analīze.
10 Datu apstrāde un analīze.
11 Datu apstrāde un analīze.
12 Datu apstrāde un analīze.
13 Kursa projekta noformēšana.
14 Kursa projekta noformēšana.
15 Kursa projekta iesniegšana recenzēšanai.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iesniegts, atbilstoši LF prasībām noformēts, prezentēts un saņemts vērtējums ne mazāk kā 4 balles.

Pamatliteratūra

1. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība. Rokasgrāmata lauka dārzeņu audzēšanā. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
2. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata Skrīvele M., Ikase L.,Kaufmane E. u.c. Dobele. 2000. 281 lpp.
3. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļaugu audzēšanas pamati. Rīga: Zvaigzne. 1990. 270 lpp.
4. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. 2009. 452 lpp.

Papildliteratūra

1. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļu dārzs. Rīga: Zvaigzne. 1992. 443 lpp.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava. 2006. 237 lpp.
3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва. 2001. 493 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds.. ISSN 1407-5164
2. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
3. Acta Horticulturae ISSN 0567-7572

Piezīmes

Kursa projekts ir viens no obligātās izvēles kursa projektiem nozares profesionālās specializācijas sadaļā, profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" . Studenti izvēlas kursa projektu, kurš saistīts ar bakalaura darba tēmu: augļkopībā, dārzeņkopībā, daiļdārzkopībā, puķkopībā, apstādījumos, biškopībā.