Kursa kods LauZ4237

Kredītpunkti 4

Augkopības produkcijas ražošana II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība64323228/10/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzintra Kreita

Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

Papildliteratūra

1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. New York etc.: Chapman & Hall. 1995. 409 p.
2. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 191 lpp
3. Рапс и сурепица. Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело, 2007. 320 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. TopAgrar, Das Magazin für Moderne Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN: 03422399

Piezīmes

Komplekss studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Augkopības produkcijas ražošanas kursā studenti iepazīstas ar atsevišķu kultūraugu grupu (graudaugi, pākšaugi, bumbuļaugi, sakņaugi, eļļas augi, šķiedraugi) formu vai sugu saimniecisko nozīmi un izmantošanas iespējām. Apgūst klasifikāciju, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, ražas un tās veidošanās likumsakarības, sastāda kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu dažādos augsnes un meteoroloģiskajos apstākļos, aprēķina ražošanas izmaksas un bruto segumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par laukaugu morfoloģiju, agroekoloģiskajām prasībām un dažādu faktoru ietekmi uz ražu un kvalitātes rādītājiem. Prot atšķirt laukaugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, vērtēt dažādu sugu un šķirņu piemērotību audzēšanai konkrētos agrometeoroloģiskajos apstākļos. Ir prasme noteikt produkcijas kvalitātes rādītājus.
Studenti ir kompetenti izstrādāt kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu plānotajam ražas līmenim, aprēķināt audzēšanas izmaksas, organizēt un vadīt ar augkopības produkcijas ražošanu saistītos darbus, vērtēt to izpildes kvalitāti.

Kursa plāns

1 Pākšaugi, audzēšanas agrotehniskā un saimnieciskā nozīme;
2 Zirņi, lauka pupas, vīķi, lupīnas;
3 Pākšaugu agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
4 Bumbuļaugu raksturojums. Kartupeļi, topinambūrs;
5 Kartupeļu agroekoloģiskās prasības;
6 Kartupeļu sēklas materiāls un sēklaudzēšana;
7 Kartupeļi, agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
8 Kartupeļu novākšana un uzglabāšana;
9 Šķiedraugi, izmantošanas virzieni;
10 Linu agroekoloģiskās prasības un ražas veidošanās;
11 Šķiedras linu audzēšanas tehnoloģija un izmaksas;
12 Garšķiedras linu novākšana un produkcijas kvalitāte;
13 Kaņepes, izmantošanas virzieni, agrotehnika;
14 Eļļas augi, to saimnieciskā nozīme, audzēšanas problēmas.
15 Rapša agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
16 Ēterisko eļļu augi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Semestra laikā raksts 4 kontroldarbus: pākšaugi, bumbuļaugi,
eļļas un ēterisko eļļu augi, šķiedraugi. Kontroldarbu vērtējums tiek uzskaitīts un pēc akumulējošas ballu sistēmas. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. Stuttgart: Ulmer, 1997. 860 S.
4. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.