Kursa kods LauZ4236

Kredītpunkti 5

Augkopības produkcijas ražošana I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Kursa anotācija

Augkopības produkcijas ražošanas kursā studenti iepazīstas ar atsevišķu kultūraugu grupu (graudaugi, pākšaugi, bumbuļaugi, sakņaugi, eļļas augi, šķiedraugi) formu vai sugu saimniecisko nozīmi un izmantošanas iespējām. Apgūst klasifikāciju, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, ražas un tās veidošanās likumsakarības, sastāda kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu dažādos augsnes un meteoroloģiskajos apstākļos, aprēķina ražošanas izmaksas un bruto segumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par laukaugu morfoloģiju, agroekoloģiskajām prasībām un dažādu faktoru ietekmi uz ražu un kvalitātes rādītājiem. Prot atšķirt laukaugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, vērtēt dažādu sugu un šķirņu piemērotību audzēšanai konkrētos agrometeoroloģiskajos apstākļos. Ir prasme noteikt produkcijas kvalitātes rādītājus.
Studenti ir kompetenti izstrādāt kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu plānotajam ražas līmenim, aprēķināt audzēšanas izmaksas, organizēt un vadīt ar augkopības produkcijas ražošanu saistītos darbus, vērtēt to izpildes kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augkopība kā lauksaimnieciskās ražošanas pamatnozare, tās saistība ar citām nozarēm;
2 Augkopības produkcijas veidi, ražošanas apjomi un ekonomiskais vērtējums;
3 Kultūraugu klasifikācija pēc iegūtās produkcijas veidiem;
4 Laukaugu ražas veidošanās teorētiskie pamati;
5 Sēklzinība. Sēklkopības sistēma Latvijā;
6 Sēklas materiāla nozīme laukaugu ražu veidošanā;
7 Labību iedalījums. Graudkopības problēmas Latvijā;
8 Labību augšana un attīstība';
9 Ražas struktūrelementu veidošanās;
10 Graudu kvalitātes rādītāji, to veidošanās likumsakarības;
11 Ziemāju labību agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
12 Vasarāju labību agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
13 Graudu pārstrādes produkti;
14 Griķi, agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
15 Cukurbietes, agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
16 Lopbarības sakņaugi, agrotehnika un audzēšanas izmaksas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa Augkopības produkcijas ražošana I raksta kontroldarbus par tēmām: laukaugu ražu veidošanās,
sēklzinības un sēklaudzēšana, ziemāju un vasarāju labības, sakņaugi un ir izstrādāti visi laboratorijas darbi. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. Stuttgart: Ulmer, 1997. 860 s.

Papildliteratūra

1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. New York etc.: Chapman & Hall, 1995. 409 p.
2. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp.
3. Lauva J. Cukurbiešu ražošanas pamati. Jelgava, 1998. 51 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. TopAgrar, Das Magazin für Moderne Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN: 03422399

Piezīmes

Komplekss studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" pilna un nepilna laika studijās.