Kursa kods LauZ4231

Kredītpunkti 2

Augkopība un pļavkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums29.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

author vieslekt.

Madara Darguža

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ4002, Augkopība II

LauZ4219, Augkopība I

LauZ4241, Pļavkopība

Kursa anotācija

Kursa darbs sastāv no divām daļām, kas savā starpā var būt un var nebūt savstarpēji saistītas: augkopība (1 KP) un pļavkopība (1 KP). Darbu var izstrādāt, balstoties uz eksperimentālu pētījumu vai veicot zinātniskās literatūras apkopojumu. Var veikt konkrētas saimniecības analīzi un projektēt turpmākas augu produkcijas ražošanas uzlabošanas plānu. Var izstrādāt arī jaunu biznesa plānu augu produkcijas ražošanai konkrētā saimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – pārzina augkopības un pļavkopības augu sortimentu, tā audzēšanas un ražošanas specifiku;
• prasmes – prot atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru, veidojot kursa darba literatūras apskatu. Prot analizēt augu produkcijas ražošanas procesus konkrētā saimniecība un izvērtēt stiprās puses un trūkumus, kā arī spēj sniegt priekšlikumus turpmākās darbības uzlabošanai;
• kompetence – organizēt, analizēt un pilnveidot augu (laukaugu un zālaugu) produkcijas ražošanu saimniecībās, piedalīties zinātniskos pētījumos, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.


Rezultātu vērtēšana: kursa darba izstrāde un publiska aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tematikas izvēle un metodikas izstrāde.
Kursa darba tēmu katrs students individuāli saskaņo ar studiju kursu Augkopība un Pļavkopība docētājiem pirms 3. kursa beigām pilna laika studijās vai 4. kursa beigām nepilna laika studijās, lai vasaras periodā ir iespējams savākt nepieciešamos materiālus – zinātnisko literatūru, paraugus, lai veiktu to analīzi un iegūtu datus u.c. Tēmas studenti izvēlās no docētāju sastādītā saraksta vai piedāvājot savu.
Darba uzdevums un izpildes metodika tiek individuāli saskaņoti ar atbildīgajiem katras sadaļas docētājiem. Kursa darba tēmai jābūt ar praktisku vai teorētisku nozīmi.
2. Kursa darba izstrāde.
Kursa darbs var tikt izstrādāts:
- veicot konkrētus lauka vai laboratorijas izmēģinājumus noteiktiem kultūraugiem;
- analizējot kādas konkrētas saimniecības pieredzi attiecīga kultūrauga vai to grupu audzēšanā un izstrādājot zinātniski pamatotu pasākumu projektu ražības kāpināšanai vai ražas kvalitātes uzlabošanai;
- kritiski izvērtējot Latvijas un/vai ārzemju saimniecībās pielietotās laukaugu un zālaugu audzēšanas tehnoloģijas;
- gūstot iemaņas zinātniski pamatotu tehnoloģiju izstrādē attiecīgai izmantošanai atbilstošu laukaugu un zālaugu ražu ieguvē;
- zinātniskās literatūras studiju rezultātā sastādot analītiskus pārskatus par noteiktām tēmām un izstrādājot pasākumu projektu par jaunāko zinātnes atziņu ieviešanas iespējām praksē.
Kursa darba apjoms ir vismaz 20 lpp., no tām 7 – 10 lappuses veltot katrai sadaļai. Kursa darba noformējumam jāatbilst spēkā esošajiem Lauksaimniecības fakultātes metodiskajiem noteikumiem. Tā sastāvdaļas: titullapa, saturs, ievads, augkopības daļa, pļavkopības daļa, secinājumi un izmantotās literatūras saraksts, pielikumi (pēc nepieciešamības).
3. Kursa darba iesniegšana un aizstāvēšana.
Kursa darbs jāiesniedz ne vēlāk par studiju grafikā norādīto termiņu (dekāna rīkojums). Pēc tā recenzēšanas tiek noteikta aizstāvēšanas diena un laiks. Aizstāvēšana ir atklāta, tiek organizēta grupās, tā sastāv no autora uzstāšanās (prezentācija) un atbildēm uz jautājumiem. Darba vērtēšanā piedalās ne mazāk kā divi mācībspēki. Prezentācijas garums – 10 minūtes, atbildes uz jautājumiem – 5 minūtes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums veidojas kā vidējā atzīme no atsevišķiem vērtējumiem par augkopības un pļavkopības daļu un publiskas kursa darba aizstāvēšanas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgas literatūras studijas atbilstoši izvēlētajai tematikai augkopības un pļavkopības sadaļās, izmēģinājuma plānošana, datu ieguve, analīžu veikšana laboratorijā.
Patstāvīgais darbs ietver literatūras studijas vai laboratorijas izmēģinājumus, vai augu produkcijas ražošanas analīzi konkrētā saimniecībā.
Kursa darbs izstrādājams patstāvīgi, konsultējoties ar mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katru kursa darba sadaļu vērtē atbildīgais mācībspēks. Lai kursa darbu publiski aizstāvētu, jāsaņem abu sadaļu atbildīgā mācībspēka pozitīvs vērtējums.
Vērtē kursa darba saturu, atbilstību tēmai, izmantoto literatūras avotu kvalitāti, spēju apkopot literatūru, apstrādāt un analizēt datus, izdarīt secinājumus.
Publiskā aizstāvēšanā vērtē saturu, izmantoto vizuālo materiālu kvalitāti, spēju iekļauties laikā, spēju atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā.

Studiju kursā vērtējums saņemams, ja pēc darba iesniegšanas, tas ir novērtēts ar pozitīvu vērtējumu un studentam ir atļauts to publiski aizstāvēt.

Pamatliteratūra

1. Adamovičs A. (2017). Zālāju ierīkošana un izmantošana. Mācību grāmata; otrs, papildinātais izdevums. Jelgava, 140 lpp.
2. Augkopība (2001). A. Ružas red. Jelgava, 2001. – 324 lpp.
3. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava, LLU, 2004. –374 lpp.
4. Alfa and Alfa Improvement (1998). Ed. by Hanson A.A., Barues D.K., Hill R.R. et al. No. 29 in the series Agronomy, American Society of Agronomy. Crop Science Society of America J. Soil. Science Society of America. – Medison, Wisconsin, USA. 1084 p.
5. Champan G. P. (1996). The biology of grasses. Oxon: CAB International. XIV, 273 p.
6. Clover science and technology (1985). Editor N.L.Taelor, by Number 25 in the series Agronomy, Wisconsin, USA. 616 p.
7. Cool-season forage grasses (1996). Ed. by L.E. Moser et al.; American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Society of America. Madison, Wiskonsin: USA. 841 p.
8. Forages. Volume I. An introduction to Grassland Agricultur. (2013). Under the Editorial Authorship of Robert F. Barnes, C. Jerry Nelson, Michael Collins, Kennet J. Moore with 42 contributing authors. Jowa State University Press, Ames, Jowa USA. 556 p.
9. Forages. Volume II. The science of Grassland Agriculture (2013). Under the Editorial Authorship of Robert F. Barnes, C. Jerry Nelson, Michael Collins, Kennet J. Moore with 94 contributing authors. Jowa State University Press, Ames, Jowa USA. 791 p.
10. Frame J. and Laidlaw A.S. (2014). Improved Grassland management. The Growood Press Ltd, United Kingdom. 352 p.

11. Martin J.D., Leonard W.H., Stamp D.L., Waldren R.P. (2006). Principles of Field Crop Production, 4th Edition. Canada: Pearson. 976

Papildliteratūra

1. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012). Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp
2. Bankina B., Gaile Z. (2014). Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU. 104 lpp.
3. Copeland L.O., McDonald M.B. (1995). Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hall. 409 p.
4. David J. Gibson (2009). Grasses and Grassland Ecology. Oxford University Press, USA. 320 p.
5. Fageri N.K., Baligar V.C., Jones C.A. (2010). Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. Third Edition. USA: CRC Press
6. Gaile Z., Bartuševics J. (2012). Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU. 40 lpp.
7. Ivanovs S., Stramkale V. (2001). Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģija. Rīga: AS Poligrāfists. 191 lpp.
8. Kartupeļu audzēšana (1993). Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 80 lpp.
9. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. (1997). Handbuch des Pflancenbaues 3. Knollen - und Wurizelfrüchte, Körner - und Futterleguminosen. Berlin: Verlag Eugen Ulmer. 828 s.
10. The Potato Crop. Second Edition (1992). Harris P. (ed.) London: Chapman & Hall. 909 p.
11. Агрономия (2001). Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, 504 с.
12. Милащенко Н.З., Абрамов В.Ф. Технология выращивания и использования рапса и сурепицы. Москва: Агропромиздат. 223 с.
13. Петров В.А., Зубенко В.Ф. (1991). Свекловодство. Москва: Агропромиздат. 191 c.
14. Полуденный Л.В., Сотник В.Ф., Хланцев Е.Е. (1997). Эфиромасличные и лекарственные растения. Москва: Лшлос. 286 с.

15. Рапс и сурепица (2007). Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело. 320 c.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāli un zinātnisko rakstu krājumi:

Rural Sustainability Research, Research for Rural Development, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, Proceedings of The Latvia Academy on Sciences, section B.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, kvalifikācija Agronoms ar specializāciju laukkopībā, pilna laika studijās 8. semestrī un nepilna laika studijās 10. semestrī.