Kursa kods LauZ4230

Kredītpunkti 5

Augkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits45

Laboratorijas darbu stundu skaits35

Kursa apstiprinājuma datums29.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

author asoc. prof.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Kursa anotācija

Kursā apgūst vairāku augu grupu (bumbuļaugi, sakņaugi, pākšaugi, šķiedraugi, eļļas un ēterisko eļļu augi) izplatību, tautsaimniecisko nozīmi, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, audzēšanas agrotehniku un ražas kvalitātes vērtēšanu. Studē arī minēto augu grupu sēklas kvalitāti un citus sēklaudzēšanas jautājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par bumbuļaugu, sakņaugu, pākšaugu, šķiedraugu, eļļas un ēterisko eļļu augu grupām piederošo augu sugu morfoloģisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehniku un ražas kvalitāti, sēklkopību.
Studenti prot novērtēt minētām augu grupām piederošo laukaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, prot noteikt un analizēt sēklas un produkcijas kvalitāti, pazīst konkrētas minētajām grupām piederošas augu sugas un to šķirnes, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku visu minēto grupu Latvijā audzētiem augiem un sastādīt to ražas ieguves tehnoloģisko plānu.
Studenti ir kompetenti organizēt bumbuļaugu, sakņaugu, pākšaugu, šķiedraugu, eļļas un ēterisko eļļu augu grupām piederošo augu ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotas šķirnes, vadīt minēto augu sēklkopību saimniecībā, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bumbuļaugu raksturojums. Kartupeļi, to botāniskais raksturojums, agroekoloģiskās prasības, augšana un attīstība..
2 Kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas. Topinambūrs, tā nozīme, izmantošana, audzēšana.
3 Sakņaugi. Cukura ražošanai noderīgi augi un cukurbiešu loma cukura ieguvē pasaulē. Cukurbiešu audzēšanas tehnoloģija.
4 Lopbarībai audzējamās sakņaugu sugas: bietes, kāļi, turnepši, burkāni.
5 Viengadīgo tauriņziežu dzimtas augu sugas, to izmantošanas virzieni, iegūstamie produkcijas veidi.
6 Pākšaugu sēklas, to morfoloģiskās pazīmes un anatomiskā uzbūve. Zirņi, to audzēšanas tehnoloģija.
7 Pupas, to saimnieciskā un agrotehniskā nozīme. Vasaras un ziemas vīķi. Morfoloģiskais raksturojums, sugas.
8 Lupīnas, soja, pupiņas, auna zirņi, lēcas, sējas dedestiņas, seradella, to saimnieciskā un agrotehniskā nozīme.
9 Šķiedraugi un eļļas augi, to botāniskā piederība, saimnieciskā un agrotehniskā nozīme, produkcijas veidi.
10 Lini, to produkcijas veidi, audzēšanas virzieni, agrotehnika, pirmapstrāde. Linkopības stāvoklis Latvijā.
11 Kaņepes, botāniskais raksturojums, iespējamie izmantošanas virzieni, agrotehnika.
12 Kenafs, džuta un rāmija. Bioloģiskās īpašibas, audzēšanas rajoni.
13 Rapsis, botāniskā piederība, agroekoloģiskās prasības, produkcijas veidi, audzēšanas apjomi un to izaugsme.
14 Rapša ražošanas agrotehnika. Ripsis.
15 Baltās un zilganās sinepes, idra, eļļas rutks: saimnieciskā nozīme un audzēšana.
16 Ēterisko eļļu augi, to botāniskā piederība, produkcijas izmantošana. Ķimenes, koriandrs, anīss u.c. augi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti visi paredzētie laboratorijas darbi, uzrakstīti 5 kontroldarbi. Gala atzīme veidojas akumulējoši atbilstoši darba rezultātiem semestra laikā.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
3. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģija. Rīga: A/S Poligrāfists, 2001. 191 lpp.
4. Kartupeļu audzēšana. Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag, 1993.

Papildliteratūra

1. The Potato Crop. Second Edition. Harris P. (ed.) London: Chapman & Hall, 1992 909 lpp.
2. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. Handbuch des Pflancenbaues 3. Knollen - und Wurizelfrüchte, Körner - und Futterleguminosen. Berlin: Verlag Eugen Ulmer, 1997.
3. Рапс и сурепица. Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
4. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" sadaļā "Nozares profesionālās specializācijas kursi" studējošiem, kuri iegūs profesionālo kvalifikāciju "Agronoms ar specializāciju laukkopībā"