Kursa kods LauZ4229

Kredītpunkti 5

Augkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits45

Laboratorijas darbu stundu skaits35

Kursa apstiprinājuma datums29.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

author asoc. prof.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Aizstātais kurss

LauZ4236 [GLAU4237] Augkopības produkcijas ražošana I

Kursa anotācija

Kursā apgūst ražu veidošanās teorētiskos pamatus: laukaugu ražību ietekmējošie agroekoloģiskie faktori to savstarpējā sakarība, vienotība un mijiedarbība. Iespējamie ražu līmeņi un to aprēķināšanas iespējas; apgūst sēklkopību: tās nepieciešamība un organizācija, sēklu morfoloģiskās un anatomiskās atšķirības, sēklu kvalitāte, sertifikācija, sagatavošana, uzglabāšana un realizācija. Apgūst graudaugu tautsaimniecisko nozīmi, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, audzēšanas agrotehniku un ražas kvalitātes vērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloģiskiem faktoriem, to savstarpējo mijiedarbību, sēklkopības organizāciju Latvijā un sēklas sertifikāciju, par pirmās un otrās grupas labību morfoloģiisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehniku un ražas kvalitāti.
Studenti prot novērtēt laukaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, prot noteikt un analizēt sēklas un graudu kvalitāti, prot izmantot sēklas dokumentāciju, atšķir sēklas, pazīst labības un to šķirnes, prot aprēķināt labību ražību atbilstoši agroekoloģisko faktoru nodrošinājumam, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku labībām un sastādīt ražas ieguves tehnoloģisko plānu.
Studenti ir kompetenti organizēt labību ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotas šķirnes, vadīt sēklkopību saimniecībā, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augkopoība kā lauksaimnieciskās ražošanas pamatnozare, tās raksturojums, nozīme un saistība ar citām nozarēm.
2 Kultūraugu klasifikācija, to grupējums pēc bioloģiskās piederības un iegūtās produkcijas veidiem.
3 Laukaugu ražas veidošanās teorētiskie pamati. Laukaugu ražību ietekmējošie agroekoloģiskie faktori, to mijiedarbība.
4 Fotosintētiski aktīvā radiācija (FAR), tās daudzuma izmaiņas laikā un telpā, FAR sadalījums laikā un telpā.
5 Augkopības produkcijas enerģētiskā bilance.
6 Temperatūra un augu augšana un attīstība.
7 Mitruma nodrošinājuma loma augu ražas ieguvē. Labību ražas aprēķins atbilstoši agroekoloģisko faktoru nodrošinājumam.
8 Sēklas nozīme augkopības produkcijas ražošanā. Šķirnes tīrība un citi kritēriji.
9 Sēklkopības sistēma un tās organizācija LAtvijā. S\eklas materiāla sertifikācija, sertifikācijas shēma.
10 Labību vispārējais raksturojums, to botāniskā piederība. Labību un to sēklu morfoloģiskās pazīmes.
11 Labību augšana un attīstība. Fenoloģiskās fāzes un decimālais kods.
12 Ziemāju labības - to bioloģiskās īpatnības un agroekoloģiskās prasības.
13 Latvijā audzējamās ziemāju labību sugas, to ziemcietība, ražu līmeņi un agrotehnika.
14 Vasarāju labības. Latvijā audzējamās vasarāju sugas, to agroekoloģiskās prasības, nozīme graudu patēriņa nodrošināšanā.
15 Vasarāju labību agrotehnika.Griķi, prosa, sorgo, rīss.
16 Labību novākšana un ražas uzglabāšana. Kukurūzas audzēšanas mērķi Latvijā, agroekoloģiskās prasības, agrotehnika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti visi paredzētie laboratorijas darbi, uzrakstīti 5 kontroldarbi, izstrādāts mājas darbs: Ražu līmeņi un to aprēķināšana labībām, un aprēķinātās ražas ieguves tehnoloģiskā plāna sastādīšana. Gala atzīme veidojas akumulējoši atbilstoši darba rezultātiem semestra laikā.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
3. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 326 lpp.
4. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U.. Verlag Engen Ulmer, 1997.

Papildliteratūra

1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hal, 1995. 409 lpp.
2. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp.
3. Каюмов М.К. (1989) Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Москвa: Агропромиздат. 1989. 317 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
4. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" sadaļā Nozares profesionālās specializācijas kursi studējošiem, kuri iegūs profesionālo kvalifikāciju "Agronoms ar specializāciju laukkopībā"