Kursa kods LauZ4228

Kredītpunkti 4

Augu aizsardzība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)64244027/09/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ināra Turka

Lauksaimniecības habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Augkopība. A.Ružas red. Turka I. Sadaļa Augu aizsardzība. Jelgava, 2004. 69-88, 173-181, 190 -196, 242-245 lpp.
2. Labas Lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga, LRZM, 2008. 56 lpp.
3. Smidzinātāju rokasgrāmata. Autori: J.Āboltiņš u.c. LLKC. Ozolnieki, 2001. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligāts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā

Kursa anotācija

Studenti programmā tiek iepazīstināti augu aizsardzības līdzekļu un pielietošanas metožu izvēli, kura ir atkarīga no šo līdzekļu fizikālām, ķīmiskām, toksikoloģiskām īpašībām, savstarpējo saderību un to lietošanas ekonomiskiem rādītājiem. Zināšanas par pesticīdu iedarbības mehānismu uz kaitīgiem organismiem un dabas elementiem ir augu aizsardzības kā integrētas zinātnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst plašas teorētiskas zināšanas par Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) klasifikāciju, iedarbības veidiem un mehānismiem, toksiskajām īpašībām, lietošanas tehnoloģijām un iedarbību uz vidi.Novērst rezistences izveidošanos. Zināšanas ļauj praksē kompetenti izvēlēties un lietot AAL dažādu kultūraugu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, ievērojot normatīvos aktus un darba drošību.

Kursa plāns

1 Ievads. Augu aizsardzības vieta Labas lauksaimniecības praksē
2 Pesticīdu klasifikācija
3 Agronomiskā toksikoloģija. Toksiskuma kvantitatīvie rādītāji
4 Pesticīdu iedarbības mehānisms. Pesticīdu toksiskums .
5 Kaitīgo organismu izturība (rezistence) pret pesticīdiem.
6 Pesticīdu preparatīvās formas Preparātiem pievienotās papildvielas.
7 Augu aizsardzības metodes. Sliekšņu jēdziens. Prognožu un brīdinājumu sistēmas
8 Pesticīdu lietošanas veidi. Pesticīdu lietošanas reglamenti
9 Pasākumi individuālai un sabiedrības drošībai darbā ar pesticīdiem.
10 Pesticīdu ietekme uz vidi un ekosistēmu. Sanitāri higiēniskie rādītāji.
11 Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi
12 Insekticīdi
13 Fungicīdi, Sēklu kodnes.
14 Herbicīdi
15 Augu augšanas regulatori. Defolianti un desikanti
16 Ģenētiski modificētie kultūraugi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens un kursa darbs tiek vērtēts ar atsevišķu atzīmi. Eksāmens jākārto rakstiski. Kursa darbu aizstāv publiski. Eksāmens jākārto rakstiski. Eksāmenu kārto pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas un kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas.

Pamatliteratūra

1. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. LLKC. Ozolnieki, 2003. 159 lpp.
2. Turka I. Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 127 lpp.
3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts Rīga:VAAD/ik gadus.
4. World Compendium The Pesticide Manual. Ed –in-chief. C.D.S.Tomlin. BCPC. 2006. 1348 p.