Kursa kods LauZ4215

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības mašīnas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne; stiebraini, šķidri, birstoši, higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - nostiprina zināšanas par konkrētu lauksaimniecības mašīnu grupu
• Prasmes - apliecina un papildina savas prasmes veikt dažādu lauksaimniecības mašīnu mezglu pilnveidošanu un izvērtēšanu
• Kompetence - dažādu lauksaimniecības mašīnu konstruktīvā un tehnoloģiskā izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Individuālā darba uzdevuma saņemšana
2 Ar darba tematiku saistītas literatūras studijas
3 Literatūras studijas
4 Darba metodikas izstrādāšana
5 Metodikas precizēšana
6 Materiālu uzkrāšana par aprakstāmo objektu
7 Materiālu uzkrāšana par aprakstāmo objektu
8 Materiālu uzkrāšana par aprakstāmo objektu
9 Eksperimentu veikšana
10 Eksperimentu veikšana
11 Iegūtās informācijas apkopošana un analīze
12 Iegūtās informācijas apkopošana un analīze
13 Darba noformēšana atbilstoši metodiskajiem noteikumiem par inženierdarbu izstrādi
14 Darba noformēšana atbilstoši metodiskajiem noteikumiem par inženierdarbu izstrādi
15 Darba aizstāvēšana
16 Darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši metodiskajiem noteikumiem par inženierdarbu izstrādi noformēts un pie komisijas aizstāvēts kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli. R., 2006. 27 lpp. [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/9f949b4f-afee-5eb8.pdf
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: [b.i.], 2006. 55 lpp.
3. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava: LLU, 2004. 64 lpp.
4. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.

Papildliteratūra

1. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2008. 48 lpp. [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=112
2. Tehnikas ražotāju un piegādātāju prospekti un katalogi
3. Lapiņš D., Kažotnieks J. Augsnes apstrāde. Ozolnieki: LLU: LLKC, 1998. 98 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik : Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082. [skatīts 27.03.2013.] Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obligāts kursa projekts Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnika”.