Kursa kods LauZ4214

Kredītpunkti 4

Lauksaimniecības mašīnas II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4066, Hidraulika un hidropiedziņa I

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnām, to uzbūvi, darbību un regulēšanām.
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas mašīnu praktiskā izmantošanā.
• Kompetence lauksaimniecību mašīnu novērtēšanā, izvēlē un izmantošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Graudu tīrīšana un šķirošana
2 Graudu kaltēšana un glabāšana
3 Kontroldarbs
4 Zāles lopbarības sagatavošana
5 Graudaugu novākšana
6 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu

Pamatliteratūra

1. CersJ. Kombaini. Rīga, 2006. 30 lpp.
2. Āboltiņš A., Palabinskis J. Graudu kaltēšana un uzglabāšana. Jelgava: LLU, 2007. 74 lpp.
3. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. J.Pankovs, S.Ivanovs, D.Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.
4. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.

Papildliteratūra

1. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2013. 50 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2015. 50 lpp.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"