Kursa kods LauZ4199

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības tehnoloģijas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Laukkopības, dārzkopības, augļkopības un lopkopības darbu mehanizētās tehnoloģijas, to realizēšana, novērtēšana un salīdzināšana, pēc darba izpildes kvalitātes, strādājošo darba patēriņa un citiem tehniski ekonomiskiem rādītājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs
• zināšanas tehnoloģisko procesu mehanizācijas un automatizācijas iespējām augkopībā un lopkopībā;
• prasmes izvēlēties racionalākos tehnoloģiskos risinājumus augkopības un lopkopības darbu mehanizācijai, vadoties no konkrētajiem apstākļiem;
• kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt mūsdienīgās lauksaimniecības tehnoloģijas un to izmantošanu augkopības un lopkopības produkcijas ieguvei, kā arī vadīt darbus, kuri saistīti ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augsnes apstrādes paņēmieni, agrotehniskās prasības augsnes apstrādes mašīnām. Augsnes apstrādes veidi.
2 Sēklas izsējas, kā arī dēstu un kartupeļu stādīšanas tehnoloģiskie paņēmieni.
3 Augu mēslošana un ķīmiskā aizsardzība.
4 Zāles lopbarības sagatavošana. Zālaugu konservanti un to lietošana.
5 Graudu ražošanas tehnoloģijas.Labības audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas.
6 Kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas.Kartupeļu audzēšanas agrotehnika.
7 Šķiedraugu ražošanas tehnoloģijas.Linu un kaņepju audzēšanas agrotehnika.
8 Eļļas augu ražošanas tehnoloģijas.
9 Tehnoloģijas augļkopības un ogulāju dārzos.
10 Lauku dārzeņu un siltumnīcu kultūru audzēšanas tehnoloģijas.
11 Lopkopības fermas un lauksaimniecības dzīvnieku mītnes. .
12 Lopbarības sagatavošanas un izdales tehnoloģijas.
13 Kūtsmēslu izvākšanas un uzkrāšanas tehnoloģiskie risinājumi.
14 Govju slaukšanas un piena pirmapstrādes tehnoloģijas.
15 Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka menedžmenta sistēmas.
16 Kontroldarbs par semestra laikā apgūto tematiku.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi laboratorijas darbi un uzrakstīti kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāsji. Ulbroka, 2006. 55 lpp.
2. www.zemniekusaeima.lv - Zemniekiem noderīgas grāmatas: Smidzinātāji 2006; Sējmašīnas 2006; Arkli 2006; Kombaini 2006.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Ivanovs S., Stramkale V.. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas.Rīga: LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191 lpp.
2. Lapiņš A., Kažotnieks J.. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2002, 129. - 196. lpp.
3. Priekulis J. Racionāla tehnoloģija un mehanizācija piena lopkopībā. Jelgava, 2000. 148 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Ekonomika".