Kursa kods LauZ4192

Kredītpunkti 1.50

Hidraulika un pneimatika I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā, balstoties uz fluīdu mehānikas pamatlikumiem, noskaidro šķidrumā un gāzē darbīgo spēku līdzsvara un kustības likumus, plūsmu režīmus, hidrostatisko, hidrodinamisko hidraulisko un pneimatisko mašīnu uzbūvi, darbības principus, parametrus un ekspluatācijas nosacījumus. Studijās apgūst hidraulikas un pneimatikas sistēmu aprēķina metodes. Teorētiski un praktiski apgūst pneimatisko iekārtu vadības sistēmas un regulēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus, statisko un dinamisko hidraulisko un pneimatisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu un kompresoru konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvadu – Mājas darbs.
Prasmes – spēj novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs un cauruļvados un atvērumos caur kuriem notiek izplūde atkarībā no kustības režīma – Laboratorijas darbi.
Kompetence - noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem spēj izvēlēties attiecīgo hidraulisko aprīkojumu, projektē tvertnes, sprauslas un ūdens apgādes sistēmu elementus – Laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Galvenās fluīdu fizikālās īpašības.
2. Hidrostatiskais spiediens un tā īpašības.
3. Hidrostatikas līdzsvara diferenciālvienādojuma sastādīšana.
4. Hidrostatikas pamatvienādojums.
5. Atmosfēras, absolūtais, manometriskais un vakuumetriskais spiediens. Laboratorijas darbs: Spiediena mērīšana.
6. Šķidruma spiedes spēks uz virsmu.
7. Hidrauliskā prese un spiediena multiplikators.
8. Fluīdu kustības veidi. Reinoldsa skaitlis. Laboratorijas darbs: Reinoldsa skaitļa noteikšana.
9. Bernulli vienādojums reāla šķidruma plūsmai.
10. Enerģijas zudumi cauruļvados. Laboratorijas darbs: Enerģijas zudumu noteikšana.
11. Šķidruma iztece caur atvērumiem.
12. Fluīdu statiskās un dinamiskās mašīnas.
13. Sūkņa vispārīgā darbības shēma.
14. Sūkņa jauda un lietderības koeficients - .
15. Centrbēdzes sūkņa galveno parametru noteikšana. Laboratorijas darbs: Centrbēdzes sūkņu raksturlīknes.
16. Hidrodinamiskie pārvadi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite
Ieskaiti veido: izstrādāti, noformēti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas darbi un izpildīts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Mājas darbs. Venturi sprauslas aprēķins – 12 h.
2. Laboratorijas darbu datu apstrāde – 24 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgi aizstāv laboratorijas darbu, ja veicis nepieciešamos aprēķinus un spēj atbildēt jebkuru kontroljautājumu darbam.
Mājas darbs tiek ieskaitīts, ja students spēj paskaidrot veiktos aprēķinus tajā.

Pamatliteratūra

1. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.] 2002. 64 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu mehānika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 104 lpp.

Papildliteratūra

1.Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. Rīga: Festo, 2001. 283 lpp.
3. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fluid Power. ISSN 1439-9776. Pieejams: http://journal.fluid.power.net/index 1.html.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.