Course code LauZ4154

Credit points 2

Vegetable Production II

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation28.10.2011

Responsible UnitInstitute of Soil and Plant Science

Course developer

author

Ieva Žukauska

Mg. paed.

Course abstract

Vegetable biological characteristics and environmental requirements. Impact of agro-ecological factors on development, growing and yield formation of vegetables. Propagation material and methods. Vegetable growing technologies in open field. Economical and ecological conditions for selection assortment of varieties. Advanced techniques and innovations in vegetable sector.

Learning outcomes and their assessment

After completing the course students acquire:
• knowledge of vegetable biological characteristics and environmental requirements, vegetable growing technologies in the open and closed areas;
• skills to choose the appropriate production technology or a separate method in specific agro-ecological conditions, to justify choice of a practical, ecological and economic point of view;
• competence theoretical knowledge and skills to link, analyze, use and improve for decision-making professional tasks in a changing world.

Compulsory reading

1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. [Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija], 2007. 284 lpp.
2. Gailītis M., Gailīte M Augļu un dārzeņu kvalitātes novērtēšanas rokasgrāmata valsts inspektoriem. Rīga: Rigana, 2002. 96 lpp.
3. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.
4. Мамонов Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресс : Лик пресс, 2001. 493 с.

Further reading

1. Ērmane K. Z/s „Galiņi” saimnieciskās darbības izvērtējums un attīstības iespējas KS „Mūsmāju Dārzeņi”: diplomdarbs profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas ieguvei LLU Agrobiotehnoloģijas inst.; zin.vad. I. Žukauska 2011.
2. Gailīte Z. Ķiploku ( Allium sativum L.) veģetatīvā pavairošana ar sīksīpoliņiem: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Agrobiotehnoloģijas institūts; zin.vad. I. Žukauska. Jelgava. 2009. 35 lpp.

Periodicals and other sources

1. Agronomijas Vēstis (ISSN 1691-3585)
2. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457)
3. Agrotops (ISSN 1407-5164)