Kursa kods LauZ4151

Kredītpunkti 2

Augļkopība I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība32161628/10/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Lauksaimniecības doktors

author asoc. prof. (Emeritus)

Mintauts Āboliņš

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļaugu audzēšanas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1990. 270 lpp.
2. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļu dārzs. Rīga: Zvaigzne, 1992. 443 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izzināt augļkopības stāvokli Latvijā un pasaulē. Studenti apgūst prasmi audzēt augļaugus, izzina to bioloģijas un ekoloģisko apstākļu kopsakarības. Apgūst augļaugu organogrāfiju. Augļaugu vairošanās veidi. Ģeneratīvā un veģetatīvā vairošanās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par augļaugu audzēšanas zonām, sugu daudzveidību, organogrāfiju, augļaugu pavairošanas metodēm;
• prasmes kritiski izvērtēt augļaugu stādu pavairošanas metodes;
• kompetence
izvērtēt un izanalizēt augļu un ogu stādu izaudzēšanas metodes un audzēšanas tehnoloģijas.

Kursa plāns

1 Augļkopības vieta tautas saimniecībā un zinātņu struktūrā.
2 Augļkopība pasaulē un Latvijā, attīstības perspektīvas.
3 Augļaugi mērenajā klimatā, to iedalījums bioloģiski-saimnieciskās grupās.
4 Augļaugi pasaules karstā klimata zonās.
5 Augļaugu organogrāfija. Mācība par augļaugu uzbūvi.
6 Augļaugu augšanas un attīstības bioloģija. Augļaugu mūžs.
7 Augļaugu vairošanās bioloģija. Dzimumvairošanās.
8 Augļaugu bezdzimuma vairošanās: veģetatīvā vairošanās. Potēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Kurss tiek ieskaitīts, kad sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par atsevišķiem tematiskiem blokiem, kā arī izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi. Kursa projekts 1,5 KP.

Pamatliteratūra

1. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp.
2. Sudrabs J. Augļkopība. Rīga: LVI, 1960. 679 lpp.
3. Westwood M. N. Temperate Zone Pomology, Physiology and Culture. Portland, Oregon: Timber Press, 1993. 523 p.