Kursa kods LauZ4122

Kredītpunkti 2

Pamati darbā ar AutoCAD

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu, datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā, kā arī datorizētās projektēšanas sistēmu izvēles pamatprincipiem. Praktiski studenti apgūst dažādu detaļu rasēšanas un noformēšanas iespējas, lietojot AutoCAD programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par datorprojektēšanas jēdzienu un CAD sistēmu izmantošanu dažādās ražošanas jomās, automatizēto sistēmu izvēles pamatprincipiem. Prasmes izvēlēties datorprojektēšanas lietotni atbilstoši risināmajai problēmai, to izmantot tehniskās dokumentācijas, piemēram, rasējumu un specifikāciju, izveidošanai un prezentēšanai. Kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas inženierproblēmu risināšanā un vadīšanā, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datorprojektēšanā pielietojamo programmu, datortehnikas un palīgiekārtu pārskats un demonstrācija.
2 Vienkāršu līniju un figūru rasēšana.
3 Vienkāršu figūru modificēšana. Piesaistes lietošana.
4 Iesvītrojumi un teksts rasējumā.
5 Izmēru izlikšana rasējumos. Izmēru stilu definēšana.
6 Slāņu definēšana un lietošana. Izmēru un formas novirzes.
7 Veidņu izmantošana rasējumu veidošanā. Rakstlaukuma sagatavošana. Veidnes saglabāšana.
8 Gatavu bloku ievietošana rasējumā. Bloku veidošana, rediģēšana. Stilu un slāņu kopēšana no citiem rasējumiem.
9 Rasējumi pēc parauga iegūto iemaņu nostiprināšanai.
10 Rasējumi pēc parauga iegūto iemaņu nostiprināšanai.
11 Rasējumi pēc parauga iegūto iemaņu nostiprināšanai.
12 Rasējumu izvades sagatavošana un drukāšana.
13 Trīsdimensiju modeļu veidošana. Trīsdimensiju koordinātu sistēmas. Skati.
14 Pilnformas modeļu, plaknisku un liektu virsmu veidošanas un rediģēšanas komandas. Trīsdimensiju objektu vizualizācija.
15 Rasējuma izstrāde un prezentēšana pēc individuāla uzdevuma.

16 Rasējuma izstrāde un prezentēšana pēc individuāla uzdevuma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi. Izstrādāts un prezentēts individuālais rasējums. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vidējā vērtējuma un individuālā rasējuma vērtējuma. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
2. Omura G., Benton B.C. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. John Wiley & Sons, 2017. 1048 p.

3. Onstott S. AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 Essentials. John Wiley & Sons, 2017. 432 p.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 256 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati). Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss TF studiju programmās "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Mašīnu projektēšana un ražošana", "Lietišķā enerģētika".