Kursa kods LauZ4116

Kredītpunkti 2

Tehnoloģisko iekārtu elementi

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar pārtikas ražošanas iekārtu un mašīnu konstruēšanu, ietverot birstošo produktu šķirotājus un piemaisījumu atdalītājus, šķidro un rupji disperso produktu šķirotājus, produktu smalcinātājus, graudu atsēnalotājus un slīpētājus, produktu daudzuma mērītājus un plūsmas dozatorus, produktu maisītājus, taras sagatavošanas un gatavās produkcijas iesaiņošanas iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par pārtikas produktu sagatavošanas tehnoloģisko iekārtu konstruktīviem risinājumiem un to darbības teorētiskiem pamatiem.
• Prasmes - izstrādāt inženiertehnisko aprēķinu un ekonomisko novērtējumu jaunas vai pilnveidotas konstrukcijas pārtikas ražošanas tehnoloģiskai iekārtai.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pārtikas ražošanas iekārtu konstrukcijas pilnveidē un modernizēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tēmas izvēle un precizēšana. Iepazīšanās ar projektu izstrādes metodiku
2 Tēmas izvēle un precizēšana. Iepazīšanās ar projektu izstrādes metodiku
3 Izejas materiālu savākšana kursa projekta piesaistes vietā. Ražotnes plānojuma skices sagatavošana
4 Izejas materiālu savākšana kursa projekta piesaistes vietā. Ražotnes plānojuma skices sagatavošana
5 Iespējamo konstruktīvo risinājumu analīze
6 Iespējamo konstruktīvo risinājumu analīze
7 Jaunā konstruktīvā risinājuma aprēķins
8 Jaunā konstruktīvā risinājuma aprēķins
9 Darba ekonomiskā pamatojuma izstrāde
10 Darba ekonomiskā pamatojuma izstrāde
11 Projektaapraksta daļas sagatavošana
12 Projektaapraksta daļas sagatavošana
13 Kursa projekta noformēšanas pabeigšana
14 Kursa projekta noformēšanas pabeigšana
15 Kursa projekta aizstāvēšana
16 Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši prasībām izstrādāts un noformēts kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Tehnoloģisko iekārtu elementi. Lekciju kurss. Jelgava. 2008. 52 lpp.
2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas red. Jelgava: LLU, 2000. 524. lpp.
3. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2003. 670 lpp.
4. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.

Papildliteratūra

1. Кавецкий Г.Д., Королев В.В. Процессы и аппараты пищевых производств. Москва: Агропромиздат, 1991. 432 с.
2. Харламов С.В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. Ленинград: Агропромиздат, 1991. 256 с.
3. Бредихин С.А., Космодемянский Ю.В. Технология и техника переработки молока. Москва: Колос, 2001. 400 с.

Piezīmes

Obl.: kursa projekts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju apakšprogrammai “Pārtikas iekārtas”.