Kursa kods LauZ2109

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība48163222/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Indulis Melngalvis

lauksaimniecības maģistrs

author prof. (Emeritus)

Dainis Lapiņš

Lauksaimniecības doktors

author vad.pētn.

Zinta Gaile

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR CSP, 1998. 336 lpp.
2. Liepa I. Biometrija. Rīga.: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
3. Journal of Agricultural Research. Hosted by U.S. Department of Agriculture. ISSN: 0095-9758.
4. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Kurss obligāts Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajai un profesionālajai studiju programmai laukkopības, dārzkopības un zootehnikas specializācijas studentiem, kā arī profesionālās bakalaura studiju nprogrammas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.

Kursa anotācija

Studenti apgūst izmēģinājumu plānošanu, pētījumu rezultātu apstrādes metodes un iemācās dot izmēģinājumu rezultātu profesionālo novērtējumu. Apgūst literatūras studiju iemaņas, kursa un noslēguma darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar darba hipotēzes izvirzīšanu, vienfaktora un divfaktoru izmēģinājumu shēmām, nepieciešamo resursu, kā arī novērojumu un uzskaišu plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem lauksaimniecībā un to pamatjēdzieniem;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētnieciskā darba pamatjautājumus atbilstoši mērķim un uzdevumiem, izvēlēties konkrētam izmēģinājumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, interpretēt datu apstrādes rezultātus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetences sadarbībā ar darba vadītāju veikt studiju noslēguma darba izstrādi, praktiski lietot citu pētījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Jēdziens par zinātni, zinātņu iedalījums, zinātnes stāvoklis Latvijā. Kursa darba izstrādes noteikumi.
2 Vispārīgās pētījumu metodes. Kvantitatīvo paraugkopu statistisko rādītāju aprēķināšana, izmantošana.
3 Konkrētās pētniecības metodes lauksaimniecībā. Izmēģinājuma datu vērtēšana, brāķēšanas un atjaunošanas metodes
4 Jēdziens par pētniecības tematiku: hipotēze, darba mēŗķis un uzdevumi, zinātniskās literatūras studijas.
5 Lauku izmēģinājumu metodikas pamatelementi; to aprēķināšana.
6 Novērojumi un to plānošana.
7 Izmēģinājumu iekārtošana un izpildīšana; vienfaktora un daudzfaktoru izmēģinājumi.
8 Izmēģinājumu datu sākotnējā apstrāde, vienfaktora un divfaktoru dispersiju analīze, datu interpretācija.
9 Lineāro sakarību ciešuma izpēte; korelācijas un regresijas analīze; rezultātu profesionālā interpretācija.
10 Izmēģinājumu dokumentācija, tās noformēšana un glabāšana. Projekta pieteikuma sastādīšana un recenzēšana.
11 Īpatnības veicot pētījumus kukaiņu un kultūraugu slimību izplatības prognozēm.
12 Īpatnības pētījumos ar augu aizsardzības līdzekļiem.
13 Īpatnības pētījumos augļkopībā un dārzeņkopībā.
14 Īpatnības veicot pētījumus pļavās un ganībās.
15 Pētījumu īpatnības mājdzīvnieku ēdināšanā..
16 Pētījumu īpatnības selekcijā un škirņu salīdzināšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem.
2. Sekmīgi (minimālais pietiekamais vērtējums 4 balles) jāuzraksta 5 kontroldarbi:
2.1 Jēdziens par zinātni un pētījumiem; vispārīgās un konkrētās pētniecības metodes lauksaimniecībā- tests;
2.2 Izmēģinājumu rezultātu izvērtēšanas statistiskās metodes;
2.3 Izmēģinājums kā galvenā pētījumu metode lauksaimniecībā, literatūras studijas un pētījumu dokumentācija- tests;
2.4 Izmēģinājumu plānošana;
2.5 Dažu zinātnisko pētījumu virzienu specifika Lauksaimniecības zinātņu nozares apakšnozarēs- tests.
3. Jābūt uzrakstītam un aizstāvētam kursa darbam.
Galīgā atzīme ieskaitē veidojas kā vidējā balle no visiem darbiem semestra laikā.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
2. Petersen R. G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 409 p.
3. Rubenis J., Liepa I. Agronomisko izmēģinājumu metodikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1976. 180 lpp.
4. Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 157 lpp.