Kursa kods LauZ4093

Kredītpunkti 4

Cūkkopība

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Kursa anotācija

Cūku bioloģiskās īpatnības, to izmantošanas līmenis, šķirņu raksturojumi un izvēles pamatojums, cūku etoloģija, cūku konstitūcija un eksterjers, tā vērtēšana, ciltsdarbs, audzēšanas metodes cūkkopībā, ganāmpulka atražošanas organizācija, sivēnu izaudzēšanas tehnoloģija, cūku nobarošana, cūku turēšanas tehnoloģijas, cūkkopības saimniecību darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas par cūkgaļas ražošanu, cūku turēšanas tehnoloģijām un audzēšanas metodēm. Sekmīgi nokārtots eksāmens. Apgūs prasmes organizēt darbu cūkkopības fermās un izvēlēties labākās cūku turēšanas tehnoloģijas. Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. Studenti būs kompetenti spriest un analizēt cūkgaļas ražošanas tehnoloģijas un argumentēt savu viedokli. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cūkkopības tautsaimnieciskā nozīme un tās stāvoklis Latvijā, pasaulē, cūkgaļa kā pārtikas produkts.
2. Cūku bioloģiskais potenciāls un tā izmantošanas līmenis, augšanas un attīstības likumsakarības.
3. Cūku etoloģija.
4. Stress, tā izraisošie faktori.
5. Eksterjers un konstitūcija, saistība ar produktivitāti, vērtēšana.
6. Cūku šķirņu izveidošana, raksturojums, izvēle.
7. Selekcijas darbs cūkkopībā, selekcijas ģenētiskie pamati.
8. Audzēšanas metodes cūkkopībā.
9. Selekcijas darba plānošana.
10. Ganāmpulka atražošanas tehnoloģija.
11. Sivēnmāšu meklēšanās, grūsnības diagnostika, embriju augšana un attīstība, atnešanās.
12. Sivēnu izaudzēšanas tehnoloģija.
13. Novietņu iekārtojums un cūku turēšana.
14. Cūku lielfermas darbības principi.
15. Cūku nobarošana.
16. Cūku realizācija, cūkgaļas kvalitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Bez sekmīgas praktisko darbu izpildes, nevar kārtot eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 96-186 lpp.
2. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001, 171. lpp.
3. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
4. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M., 1995.Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Papildliteratūra

Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
4. Proceedings of the Baltic animal breeding conference.
5. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
6. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
7. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv

Piezīmes

Studiju kurss LF Lauksaimniecības bakalaura grāda un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei zootehnikas specialitātē un profesionālai bakalaura lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis studiju programmai, kā arī izvēles studiju kurss visām LLU pamatstudiju programmām.